ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒಂದಾಗವು ( 1 , 1 )
ಒಂದಾಗವೋ ( 1 , 1 )
ಒಂದಾಗಿ ( 30 , 20 )
ಒಂದಾಗಿಅಗಣಿತ ( 1 , 1 )
ಒಂದಾಗಿಚಲುವ ( 1 , 1 )
ಒಂದಾಗಿಪಾತಕದಿ ( 1 , 1 )
ಒಂದಾಗಿಬಿಡದಲೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದಾಗಿಯೆುರಲು ( 1 , 1 )
ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಒಂದಾಗಿಹÀ ( 1 , 1 )
ಒಂದಾಗಿಹಳು ( 1 , 1 )
ಒಂದಾಗಿಹುದುಗಲಾದಿಯನೀಶನೂ ( 1 , 1 )
ಒಂದಾಗಿಹುದೇ ( 1 , 1 )
ಒಂದಾಗುತ್ತಾನಂದವ ( 1 , 1 )
ಒಂದಾಗುದೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದಾಗುವದು ( 1 , 1 )
ಒಂದಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದಾಡುವೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದಾದರ ( 1 , 1 )
ಒಂದಾದರಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಒಂದಾದರಿವನೆಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಒಂದಾದರು ( 5 , 5 )
ಒಂದಾದರೂ ( 2 , 1 )
ಒಂದಾಂದರೆ ( 8 , 5 )
ಒಂದಾದರೆಂದು ( 1 , 1 )
ಒಂದಾದರೆಹೇಳಬಾರದ್ದು ( 1 , 1 )
ಒಂದಾದವ ( 1 , 1 )
ಒಂದಾನಂತವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಒಂದಾನು ( 1 , 1 )
ಒಂದಾನೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದಾನೆಗೊಲಿದೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದಾನೆಯನುಕೊಂದು ( 1 , 1 )
ಒಂದಾನೊಂದಿನ ( 1 , 1 )
ಒಂದಾನೊಂದಿನದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಂದಾನೊಂದಿನನಂದಾದಿಗಳಾ ( 1 , 1 )
ಒಂದಾನೊಂದು ( 3 , 3 )
ಒಂದಾಯಿತೇ ( 1 , 1 )
ಒಂದಾಯ್ತು ( 1 , 1 )
ಒಂದಾರು ( 1 , 1 )
ಒಂದಾರೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದಾಲದೆಲೆಯ ( 2 , 2 )
ಒಂದಿ£ ( 1 , 1 )
ಒಂದಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಒಂದಿಡಿ ( 1 , 1 )
ಒಂದಿತ ( 1 , 1 )
ಒಂದಿತ್ತುಈರೈದು ( 1 , 1 )
ಒಂದಿತ್ತುಒಪ್ಪವಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಒಂದಿದರಿಂದೆರಡಾದುದು ( 1 , 1 )
ಒಂದಿದೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದಿದ್ದರೆ ( 3 , 3 )