ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಆಡಳಿತದಲಿಪರಿಪರಿ ( 1 , 1 )
ಆಡಳಿತವ ( 1 , 1 )
ಆಡಳಿತವೇದವ್ಯಾಸ ( 1 , 1 )
ಆಡಳಿತಹರಿಪ್ರೀತಿ ( 1 , 1 )
ಆಡಾಲು ( 1 , 1 )
ಆಂಡಾಳ್ ( 3 , 3 )
ಆಡಿ ( 28 , 19 )
ಆಡಿÀದವೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಆಡಿಆಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಆಡಿಕೊಂಡಿ ( 1 , 1 )
ಆಡಿಕೊಂಬರುಅಂಗದನುಭವದರ್ಥವನರಿಯದ ( 1 , 1 )
ಆಡಿಕೊಂಬೆ ( 1 , 1 )
ಆಡಿಕೊಳದೆ ( 1 , 1 )
ಆಡಿಗಳಿಗೆರಗುವರಅಘಕೂಟ ( 1 , 1 )
ಆಡಿಗಾರರ ( 1 , 1 )
ಆಡಿಗೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಆಡಿಗೋದ ( 1 , 1 )
ಆಡಿದ ( 23 , 15 )
ಆಡಿದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಆಡಿದನಂತೆತಾ ( 1 , 1 )
ಆಡಿದನು ( 3 , 3 )
ಆಡಿದನುಯ್ಯಾಲ ( 1 , 1 )
ಆಡಿದನುಯ್ಯಾಲೆ ( 1 , 1 )
ಆಡಿದನೆನ್ನಿ ( 1 , 1 )
ಆಡಿದನೇ ( 1 , 1 )
ಆಡಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಆಡಿದರೇನು ( 1 , 1 )
ಆಡಿದರೊ ( 1 , 1 )
ಆಡಿದರೋಕುಳಿಯ ( 1 , 1 )
ಆಡಿದರೋಕುಳಿಯಪ ( 1 , 1 )
ಆಡಿದಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಆಡಿದವಗೆ ( 1 , 1 )
ಆಡಿದಳಂದು ( 1 , 1 )
ಆಡಿದಳಾಗ ( 1 , 1 )
ಆಡಿದಳೆ ( 2 , 2 )
ಆಡಿದಾತ ( 1 , 1 )
ಆಡಿದಾನಂದದಾಟ ( 1 , 1 )
ಆಡಿದಿ ( 1 , 1 )
ಆಡಿದುದ್ದ ( 1 , 1 )
ಆಡಿದೆ ( 3 , 2 )
ಆಡಿದೆಯ ( 1 , 1 )
ಆಡಿದೆಯಲ್ಲೇ ( 1 , 1 )
ಆಡಿದೇನು ( 1 , 1 )
ಆಡಿದೊರೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಆಡಿದ್ದದೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಆಡಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಆಡಿದ್ದೊಂದು ( 1 , 1 )
ಆಡಿದ್ಯಾತಕೊ ( 1 , 1 )
ಆಡಿದ್ವಚÀನವ ( 1 , 1 )
ಆಡಿದ್ವಚನ ( 1 , 1 )