ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಫಾಲನಯನನುತ ( 2 , 2 )
ಫಾಲನಯನಸಖ ( 1 , 1 )
ಫಾಲನಯನಾ ( 1 , 1 )
ಫಾಲನಯನಾದಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಫಾಲನಯನಾದಿಗಳುಕ್ರೂರಕರ್ಮಿಗಳೇನರಿವರು ( 1 , 1 )
ಫಾಲನಯನಾಸುರಪಾಲನ ( 1 , 1 )
ಫಾಲನೇತ್ರ ( 4 , 4 )
ಫಾಲನೇತ್ರಗೆ ( 1 , 1 )
ಫಾಲನೇತ್ರನ ( 2 , 2 )
ಫಾಲನೇತ್ರನೆ ( 1 , 1 )
ಫಾಲನೇತ್ರಾದಿಗಳಿಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಫಾಲಯಮಾಂ ( 1 , 1 )
ಫಾಲರಾಮ ( 1 , 1 )
ಫಾಲಲಿಪಿ ( 1 , 1 )
ಫಾಲಲೇಖಕಲಲಿತ ( 1 , 1 )
ಫಾಲಲೋಚನ ( 8 , 7 )
ಫಾಲಲೋಚನನರಸಿ ( 1 , 1 )
ಫಾಲಲೋಚನನುತ ( 1 , 1 )
ಫಾಲಲೋಚನನುತೆ ( 1 , 1 )
ಫಾಲಲೋಚನನೆ ( 1 , 1 )
ಫಾಲಲೋಚನಬಂಧು ( 1 , 1 )
ಫಾಲಲೋಚನರುಂಡ ( 1 , 1 )
ಫಾಲಲೋಚನಾ ( 1 , 1 )
ಫಾಲಲೋಚನೆ ( 1 , 1 )
ಫಾಲವದನ ( 1 , 1 )
ಫಾಲವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಫಾಲವಿದೇಯೆಂದು ( 1 , 1 )
ಫಾಲಶೋಭಿತೆ ( 1 , 1 )
ಫಾಲಶೋಭೆ ( 1 , 1 )
ಫಾಲಸ್ಥಲವು ( 1 , 1 )
ಫಾಲಾ ( 2 , 2 )
ಫಾಲಾಕ್ಷ ( 11 , 9 )
ಫಾಲಾಕ್ಷತ್ರಿಪುರಾರೀ ( 1 , 1 )
ಫಾಲಾಕ್ಷದಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಫಾಲಾಕ್ಷದೇವ ( 1 , 1 )
ಫಾಲಾಕ್ಷನ ( 4 , 4 )
ಫಾಲಾಕ್ಷನು ( 1 , 1 )
ಫಾಲಾಕ್ಷನೆ ( 1 , 1 )
ಫಾಲಾಕ್ಷಪಿತ ( 1 , 1 )
ಫಾಲಾಕ್ಷವಿನುತ ( 1 , 1 )
ಫಾಲಾಕ್ಷಸಖ ( 1 , 1 )
ಫಾಲಾಕ್ಷಸಹಚರಿ ( 1 , 1 )
ಫಾಲಾನಮನ ( 1 , 1 )
ಫಾಲಾಂಬಕಹರ ( 1 , 1 )
ಫಾಲಾಶವಟು ( 1 , 1 )
ಫಾಲೆ ( 4 , 3 )
ಫಾಲೇಂದು ( 1 , 1 )
ಫಾಲ್ಗುಣ ( 8 , 7 )
ಫಾಲ್ಗುಣದಿ ( 1 , 1 )
ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸದಿ ( 1 , 1 )