ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪಕ್ಷವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷವಾದದುದಿದೆ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷವಾಹನನೆ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷವು ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷವೃತ್ವಯನ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷವೆನಿಪೋವು ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷವೆರಡೆ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷವೇ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಸಾಧಕ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಹಮ್ಮಿನ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಾ ( 4 , 4 )
ಪಕ್ಷಾಯಾಧೋಕ್ಷಜಾಯ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಾವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಿ ( 35 , 22 )
ಪಕ್ಷಿಕರ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಿಕೀಟಕ್ರಿಮಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಿಗ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಿಗಮನ ( 14 , 8 )
ಪಕ್ಷಿಗಮನನ ( 2 , 1 )
ಪಕ್ಷಿಗಮನನಿಜ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಿಗಮನನಿಜವಕ್ಷೋಧೃತಶುಭ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಿಗಳ ( 6 , 6 )
ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಾಶ್ರಯವುಪುಣ್ಯನದಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆಅಡಿಗಡಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಿಗಳಿಪ್ಪುದು ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಿಗಳು ( 13 , 12 )
ಪಕ್ಷಿಗಳುಘನಉರುದ್ವಯದಿ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಿಗಳೂ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಿಗಳೆರಡೀ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಿಗಳೊದಗಿ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಿಗಳೊಳು ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಿಗಿಂತ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಿಗಿತ್ತಾಗಲೊಂದೇ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಿಗೆ ( 3 , 3 )
ಪಕ್ಷಿಜಾತಿಗಳಿಗೆಆವ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಿಜಾತಿಗಳೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಿತತ್ತಿಯು ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆಮಣಿಮಂತಮೊದಲಾದತುಳ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಿದೇರನ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಿಧ್ವಜ ( 3 , 3 )
ಪಕ್ಷಿನಿಚಯ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಿಪ ( 2 , 2 )
ಪಕ್ಷಿಪದ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಿಭಕ್ಷಣವಾದ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಿಮೃಗವು ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಿಯ ( 7 , 4 )
ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ( 1 , 1 )