ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಖಳವಾರಣ ( 1 , 1 )
ಖಳವಿದಾರ ( 1 , 1 )
ಖಳವಿಪಿನ ( 1 , 1 )
ಖಳವೃಂದ ( 2 , 2 )
ಖಳವೃಂದವ ( 2 , 2 )
ಖಳವೈರಿಕುಲದಸಂಹಾರಿಚಾರುಮಹಿಮಶೌರಿಚಿರಾನಂದೋದಾರಿಸಾರಭೃತ್ಯುಪಕಾರಿ ( 1 , 1 )
ಖಳವೈರಿಪಂಚದ್ವಯಾಸ್ಯನವೈರಿಪಂಚಪಾರ್ಥಾರಿತವೈರಿಪಂಚಬಾಣಾರಿವೈರಿ ( 1 , 1 )
ಖಳವ್ರಾತವ ( 1 , 1 )
ಖಳಶಿಕ್ಷಾ ( 1 , 1 )
ಖಳಶೂಲಮೃಗನರ ( 1 , 1 )
ಖಳಸಂಕುಲವಳಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಖಳಸಂಪ್ರ ( 1 , 1 )
ಖಳಸಹೋ ( 1 , 1 )
ಖಳಸೂದನಕಂಜನಾಶನ ( 1 , 1 )
ಖಳಹನ ( 1 , 1 )
ಖಳಹರ ( 1 , 1 )
ಖಳಹಿರಣ್ಯನಾ ( 1 , 1 )
ಖಳಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ( 1 , 1 )
ಖಳಾ ( 1 , 1 )
ಖಳಾಧಮನೊಂದು ( 2 , 2 )
ಖಳಾನುಜನ ( 1 , 1 )
ಖಳಾನ್ವಯನಾಶ ( 1 , 1 )
ಖಳಾರಾತಿ ( 1 , 1 )
ಖಳಾರಿಯೆಂದೆನಿಸುವರಾರೆ ( 1 , 1 )
ಖಳೋತ್ತಮನ ( 1 , 1 )
ಖಳೋದರ ( 1 , 1 )
ಖಳ್ಳೆದೆಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಖಾಂಡವ ( 1 , 1 )
ಖಾಂಡವನ ( 1 , 1 )
ಖಾಂಡವವನವ ( 1 , 1 )
ಖಾಡವಿಡಿದಾಶ್ವವೇರಿ ( 1 , 1 )
ಖಾಡಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಖಾತ ( 1 , 1 )
ಖಾತಿಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಖಾತ್ಮನು ( 1 , 1 )
ಖಾತ್ರಿ ( 3 , 1 )
ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಖಾತ್ರಿಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಖಾತ್ರಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಖಾತ್ರಿಯಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಖಾದಿ ( 2 , 2 )
ಖಾದ್ಯ ( 1 , 1 )
ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಖಾದ್ರವೇಯೆ ( 1 , 1 )
ಖಾದ್ರಿನಗರವಾಸ ( 1 , 1 )
ಖಾಂಬೋಧಿ ( 1 , 1 )
ಖಾಯಾ ( 1 , 1 )
ಖಾರ ( 2 , 2 )
ಖಾರಕೆ ( 1 , 1 )
ಖಾರಟಾ ( 1 , 1 )