ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಎತ್ತಿ ( 98 , 35 )
ಎತ್ತಿ(ದ) ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಕಟ್ಟೆಯ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಕರ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಕಾಯ್ದಿ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಕೈಗಳ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಕೊ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಕೊಂಡನು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಕೊಂಡಳು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಕೊಂಡಾತಕುಂದದೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆಮನೆಯ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿಹರು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ( 7 , 7 )
ಎತ್ತಿಕೊಂಡುತೀವ್ರ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಕೊಂಡೊಯ್ದಳಾಕ್ಷಣವೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಕೊಂಡೊಯ್ವೆನು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಕೊಂಡ್ಹೋಗಿ ( 2 , 1 )
ಎತ್ತಿಕೊಂಡ್ಹೋಗುವೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಕೊಂಡ್ಹೋಗುವೆನೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಕೊಂಬುವದು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಕೊಂಬೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಕೊಳಲು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರದುಕಂದನ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವರಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳೆನುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಕೋ ( 3 , 3 )
ಎತ್ತಿಗದು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಗಾನವ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಗುತ್ತಮ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಎತ್ತಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಡಲರಿದು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿತಾನೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿತೋರಿತು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿದ ( 17 , 13 )
ಎತ್ತಿದಂಥ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿದನಂತೆಬಾಳುವ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿದನಿವನೇ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿದನು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿದನೇ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿದನ್ನಾ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿದಭಯ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿದರಾರತಿ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿದರಾರತಿ1 ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿದರು ( 2 , 2 )
ಎತ್ತಿದರೇನುಹಾರಗಾಲ ( 1 , 1 )