ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶಂಖಗದಾಅಬ್ಜಚಕ್ರಪೀತ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಗಳ ( 2 , 2 )
ಶಂಖಗಳನಿತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಗಳಿಂದಮೇಲಾದ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರ ( 10 , 9 )
ಶಂಖಚಕ್ರ-ಧರನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರಒತ್ತಿಡಿದವು ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರಕರಧಾರಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರಗ- ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರಗ-ದಾಂಕಿತ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಧರ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಪದ್ಮ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಬ್ಜ ( 2 , 2 )
ಶಂಖಚಕ್ರಗದೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರಂಗಳಅಚ್ಚನೆತ್ತಿದ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರಗಳನು ( 2 , 2 )
ಶಂಖಚಕ್ರಗಳನುರೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರಗಳಾನಂದ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರಗಳು ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರದ ( 2 , 2 )
ಶಂಖಚಕ್ರದಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರಧರ ( 8 , 8 )
ಶಂಖಚಕ್ರಧರಕಟಿಪೀತಾಂಬರಶಂಕರಾಂತರಂಗನ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರಧರದೇವನೆತ್ರಿಜಗದೀಶನೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರಧರನೇ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರಧರಾ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರಧರೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರಧಾರನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರಧಾರಿಣಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರಪದ್ಮ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರಪಿಡಿದು ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರಯುಗಲ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರವ ( 5 , 5 )
ಶಂಖಚಕ್ರವಿರಿಸಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರವು ( 4 , 4 )
ಶಂಖಚಕ್ರಶೂಲಾಂಕುಶಪಾಣಿಗೆಶಂಕರನಂಕಾಲಂಕಾರಿಗೆಕುಂಕುಮಬೊಟ್ಟಕಸ್ತೂರಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರಾಂಕ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರಾಂಕಿತ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರಾಂಕಿತದ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರಾಂಕಿತನ ( 2 , 2 )
ಶಂಖಚಕ್ರಾಂಕಿತನೆ ( 4 , 3 )
ಶಂಖಚಕ್ರಾಂಕಿತವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರಾಂಕಿತೆ ( 3 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರಾಬ್ಜಧರ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರಾಬ್ಜಧ್ವಜ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಚಕ್ರಾಭಯಕರ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಜ್ವಲಿಪ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಣ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಣನೃಪವರದ ( 1 , 1 )