ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಖಳಭಕುತ ( 1 , 1 )
ಅಖಿ ( 2 , 2 )
ಅಖಿಲ ( 29 , 18 )
ಅಖಿಲಗೋತ್ರಜರು ( 1 , 1 )
ಅಖಿಲಜಗಸಂಹಾರ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಲಜನ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಲದೇವಮಾತೆ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಲದೇವರೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಲದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಲದೊಳು ( 1 , 1 )
ಅಖಿಲದೋಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಲದೋಳಗೆನುಸಲುತಿಹನಾ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಲನೇತಾ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಲಪದಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಲಪ್ರದ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಲಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪತಿ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಲರ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಲರಕ್ಷಕ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಲರಣದಿಟ್ಟೆ2ಭರ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಲರೂಪದಿ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಲಲೋಕಕರ್ತ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಲಲೋಕಾಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಲವೈಭವನಾ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಲವ್ಯಾಪಕ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಲವ್ಯಾಪಾರವ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಲಾಕಾರ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಲಾಗಮಂಗಳನುಭಾಗಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಲಾಗಮವಿನುತೆ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಲಾಂಡ ( 3 , 2 )
ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ( 2 , 2 )
ಅಖಿಲಾಂಡದ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಲಾಂಡನಾಯಕ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಲಾಂಡವೆಲ್ಲಹೆತ್ತ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಲಾತ್ಮನು ( 1 , 1 )
ಅಖಿಲಾಪದಹರ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಲಾರ್ಥ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಲೇಶ ( 2 , 1 )
ಅಖಿಲೇಶಾನಿರುದ್ಧ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಲೇಶ್ವರ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳ ( 47 , 21 )
ಅಖಿಳಕ್ಕೂಅನ್ಯರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳಗುಣ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳಗುಣಭರಿತ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳಜಗದಂತರ್ಬಹಿವಾಸುದೇವಭಕುತ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳಜನಪೋಷ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳಜ್ಞ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳದಿ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳದೊಳು ( 3 , 1 )
ಅಖಿಳದೋಷ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳಪ್ರದ ( 2 , 2 )