ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಲಕ್ಷ್ಮಿವಲ್ಲಭಇದಕೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿವಲ್ಲಭನೇ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಸ್ಥ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ( 139 , 50 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀ- ( 19 , 6 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಕಾಂತ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಕಾಂತಗಬ್ದಾಪತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ನಾರಾಯಣ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ನಾರಾಯಣನ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ನಾರಾಯಣನಿಗೆಸಖಭೂರಿನಿಗಮಾರ್ಥಸಾರ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ನಾರಾಯಣನೆನ್ನೊಳ್ದಯವತೋರುನಿರತಸಮೀರಭವ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀ[ಕೇಶವ] ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀ<?xmಟ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀ137ಭಾಗಣ್ಣ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀ5 ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಅಪ್ರಮೇಯನೇ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಇಷ್ಟನಾರಾಯಣನ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕರವೆನಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಳತ್ರ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ( 33 , 20 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ2 ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಗೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಗೆ3 ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನ ( 15 , 8 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನಿಗೇ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನೀತನೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನು ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನುರ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನೆಭಾಗವತ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನೇ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನೊಲಿದು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಭೂರಿವೈಭವದಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಹರಿಎನ್ನದೆಪ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಾ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಾ1 ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಾ2 ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಾ7 ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಾ8 ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕೊಲುವು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಾರತಿಯೆತ್ತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗೂ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗೆ ( 4 , 3 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಚಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀತಾ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ( 17 , 16 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ151ಅಂಬೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ5<?xmಟ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ( 3 , 3 )