ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮಗರಿ ( 2 , 1 )
ಮಗರಿಸ ( 3 , 2 )
ಮಂಗರೋಳಿ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲ ( 54 , 23 )
ಮಂಗಲ- ( 2 , 2 )
ಮಂಗಲ-ಮೂರ್ತಿಧರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲಉಪಯಿತನು ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲಕರಂ ( 2 , 2 )
ಮಂಗಲಗಾತ್ರೆ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲಗೀತಂ2 ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲಗುಣಪೂರ್ಣ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲಗುಣಪೂರ್ಣ1 ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲಚರಣೆ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲಚರಿತ ( 4 , 3 )
ಮಂಗಲತರರೂಪ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲತರರೂಪ1 ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲಂತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲದ ( 3 , 2 )
ಮಂಗಲದಾತ ( 2 , 2 )
ಮಂಗಲದಾತೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲದಾತೆಗೆಭೃಂಗಕುಂತಳೆ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲದಾಯಕ ( 2 , 2 )
ಮಂಗಲದಾಯಿ ( 2 , 1 )
ಮಂಗಲದಾಸರ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲಧಾಮ ( 2 , 2 )
ಮಂಗಲಧಾಮಾ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲಧಾಮೆ ( 2 , 2 )
ಮಂಗಲಪುರವರ ( 2 , 2 )
ಮಂಗಲಪ್ರದ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲಪ್ರದೆ ( 2 , 2 )
ಮಂಗಲಂಮಂಗಲಂಶುಭಮಂಗಲಂಪನೀರೊಳು ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲಮಯ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲಮೂರುತಿ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲಮೂರ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲಮೆನಿಪ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲಮೋದತರಂಗ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲರಿತ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲವನು ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲವಾ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲವಾಗಲು ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲವಾದ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲವೀವ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲವು ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲವೇಡೆಯೊಳುದುಭವಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲವೋ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲಸುಖಾಂ- ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲಸುಖಾಂ-ಬೋಧಿ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲಸೂತ್ರಯುತ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲಾ ( 2 , 1 )
ಮಂಗಲಾ9 ( 1 , 1 )