ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬಗ್ಗಿರಲಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಬಗ್ಗಿಸದ ( 1 , 1 )
ಬಗ್ಗಿಸಿ ( 2 , 2 )
ಬಗ್ಗು ( 1 , 1 )
ಬಗ್ಗುತ ( 1 , 1 )
ಬಗ್ಗುವನಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬಗ್ಗುವನಲ್ಲ1 ( 1 , 1 )
ಬಗ್ಗುವನು ( 1 , 1 )
ಬಗ್ಗುವರು ( 1 , 1 )
ಬಗ್ಗುವಳಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬಗ್ಗೆ ( 3 , 2 )
ಬಂಗ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಬಂಗ್ಲೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಚನ್ ( 1 , 1 )
ಬಚಪನ್ ( 1 , 1 )
ಬಚಾಲೇ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚದೆ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಲ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಲಕುಣಿ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಲಿನ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಲಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಲಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಲೆಣ್ಣೆ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಲೊಳಗಿರೆ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಲೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಲೊಳಗೆಣ್ಣೆ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಾ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಿ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ( 3 , 2 )
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಊರುಗಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟರೆಂದು ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಲ್ಲಿರದೆ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಸಖಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವನೆ3ಸಾಮಗಾನವನಾದರಿಪ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುತಿಹ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವಮುಕ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರ್ಯಾಕೆಂದು ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ( 17 , 11 )
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕುಶಲದಿ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ( 3 , 2 )
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡುಸಿಟ್ಟಿಲಿಂದ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಬುವೆನು ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಬೆನು ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಸಂಗಾತಿಯವರು ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟೂಕೊಂಡಿರುವದೆ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟೆ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ್ಹೊಗಳುವರಸಚ್ಚಿತ್ತದ್ಹೊಳೆಯುವ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಿಡದೆ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಿಡಬೇಡ ( 1 , 1 )