ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಎಂತೆಂಥ ( 2 , 2 )
ಎಂತೆಂಥವರಿಗವ ( 1 , 1 )
ಎಂತೆಂಥವರು ( 1 , 1 )
ಎಂತೆಂದರಿವುದಕೆ ( 1 , 1 )
ಎಂತೆಂದಳು ( 1 , 1 )
ಎಂತೆಂದಾ ( 1 , 1 )
ಎಂತೆಂದು ( 16 , 12 )
ಎಂತೆಂದೇರ್ಪಟ್ಟಿತು ( 1 , 1 )
ಎಂತೆಂದೊಂಬಮತಿ ( 1 , 1 )
ಎಂತೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ಎಂತೆನಲು ( 1 , 1 )
ಎಂತೆನೆ ( 2 , 2 )
ಎಂತೆನೆಇರುವನೀ ( 1 , 1 )
ಎಂತೆನೆಕಾಯವ ( 1 , 1 )
ಎಂತೆಂಬ ( 6 , 6 )
ಎಂತೆಂಬಉಕುತಿಯನೆ ( 1 , 1 )
ಎಂತೆಂಬಓಂಕಾರಕೆ ( 1 , 1 )
ಎಂತೆಂಬಕಾರಣ ( 1 , 1 )
ಎಂತೆಂಬರು ( 2 , 2 )
ಎಂತೆಂಬಳು ( 1 , 1 )
ಎಂತೆಂಬಳುಮಜ್ಜಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಎಂತೆಂಬಿ ( 1 , 1 )
ಎಂತೆಂಬುವರೆ ( 1 , 1 )
ಎಂತೆಂಬೆನೆಸನ್ನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿರನೆ ( 1 , 1 )
ಎಂತೆಂಬೊಹಂಬಲದಿ ( 1 , 1 )
ಎಂತೊ ( 2 , 2 )
ಎಂತೊಪ್ಪಿಹುದೊ ( 1 , 1 )
ಎಂತೊರಣಿಪೆ ( 1 , 1 )
ಎಂತೊಲಿವನೋ ( 1 , 1 )
ಎಂತೋ ( 5 , 4 )
ಎಂತೋಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ( 1 , 1 )
ಎಂತೋಪೂಜಿಪುದಂತರ್ಯಾಮಿಯಾ-ನಂತಾದಿರಹಿತನ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತ ( 67 , 25 )
ಎತ್ತ-ಲೋಡಿತೊ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಕಾಯಪುತ್ರ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಕೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಜೀವ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಝಾಡಿಸಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಣ ( 6 , 4 )
ಎತ್ತಣದನಿಯಿದು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಣದಿನೇನೆನುತ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಣದೋ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತತ್ತ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತದ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತದಂತ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತದೆ ( 3 , 3 )
ಎತ್ತದ್ದು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತನೇರಿ ( 1 , 1 )