ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮಗನೆಂದರಿಯೆವೆ ( 1 , 1 )
ಮಗನೆಂದವನ ( 1 , 1 )
ಮಗನೆಂದಳೆ ( 1 , 1 )
ಮಗನೆಂದಾಡಿ ( 2 , 2 )
ಮಗನೆಂದಾಡಿಸುವಳು ( 2 , 2 )
ಮಗನೆಂದಾಡುವುದು ( 1 , 1 )
ಮಗನೆಂದು ( 11 , 10 )
ಮಗನೆಂದುಕೇಳಿಮೇದಿನಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಮಗನೆಂದೆನಿಸಿರುವ ( 1 , 1 )
ಮಗನೆಂದೆಂಬುವ ( 1 , 1 )
ಮಗನೆನಿಸಿ ( 2 , 2 )
ಮಗನೆನಿಸಿಉತ್ಕøಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ಮಗನೆನಿಸಿಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಮಗನೆನಿಸಿಮಧ್ವೇಶ ( 1 , 1 )
ಮಗನೆನಿಸೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಮಗನೆನಿಸೆನ್ನ1 ( 1 , 1 )
ಮಗನೆನಿಸೆನ್ನ2 ( 1 , 1 )
ಮಗನೆನುತ ( 1 , 1 )
ಮಗನೆನ್ನುತ ( 1 , 1 )
ಮಗನೆಂಬ ( 2 , 2 )
ಮಗನೆಂಬರು ( 1 , 1 )
ಮಗನೆಂಬುದಕೇನೊ-ಬಹು ( 1 , 1 )
ಮಗನೆಂಬುವವೋಲ್ ( 1 , 1 )
ಮಗನೆಂಬೊ ( 1 , 1 )
ಮಗನೆಂಬೋದು ( 1 , 1 )
ಮಗನೆಮಾಯೆಯು ( 1 , 1 )
ಮಗನೇ ( 4 , 4 )
ಮಗನೇಇನ್ನು ( 1 , 1 )
ಮಗನೇನೆ ( 3 , 3 )
ಮಗನೇನೇ ( 2 , 2 )
ಮಗನೇನೊಮನೆಯಲೇನು ( 1 , 1 )
ಮಗನೈದಿದ ( 1 , 1 )
ಮಗನೊ ( 2 , 2 )
ಮಗನೊ-ಗೋಪಾಲಾ- ( 1 , 1 )
ಮಗನೊಂಚುಮನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಗನೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಮಗನೊಬ್ಬ ( 1 , 1 )
ಮಗನೊಳಗುಸುರಿದ ( 1 , 1 )
ಮಗನೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಗನೊಳು ( 1 , 1 )
ಮಗನ್ನೀರ್ವರನು ( 1 , 1 )
ಮಗನ್ನ್ಹೆತ್ತನೋ ( 1 , 1 )
ಮಗನ್ವಚನ ( 1 , 1 )
ಮಗನ್ಹಡೆದುವೈರಾಗ್ಯವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಪತಿಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಬುದ್ಧಿ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಮನೋಹರ3 ( 1 , 1 )
ಮಂಗಮಲಕಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಮಗರಾಮನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಂಗರಾಯ ( 1 , 1 )