ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರವು ( 1 , 1 )
ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರಸತ್ಸಾರ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರಾ'ಚಾರ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಶ್ರುತಿಸಮ್ಮತವುನಿತ್ಯ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಸತ್ವಧಾಮ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಸದ್ಗುಣಧಾರಣಾ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಸಂಪದವಿತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಸಂಪದವೆಂಬೆ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಸಾಧನವಿಲ್ಲಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಸಕಲಸಾಧನವೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಸಾರ್ಥಿ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಸಿದ್ಧಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಸಿದ್ಧಿಗಳನಿತ್ತುತಂದೆಸಿರಿಪುರಂದರವಿಠಲನ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಸಿದ್ಧ್ದಿಯು ( 1 , 1 )
ಸಕಲಸುಖ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಸುಖಂಕರೆ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಸುಖವÀ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಸುಜನಾಂತರ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಸುಜನೋ- ( 1 , 1 )
ಸಕಲಸುರ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಸುರಗೀತೆ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಸುರನರರಿಂದ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಸುರರೊಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಸುರರೊಲುಮೆ ( 2 , 1 )
ಸಕಲಸುರವೈರಿ ( 2 , 1 )
ಸಕಲಸೌಭಾಗ್ಯ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾ ( 9 , 6 )
ಸಕಲಾ- ( 3 , 2 )
ಸಕಲಾಂಗ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾಂಗಗಳು ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾಗಮ ( 14 , 8 )
ಸಕಲಾಗಮಕೆ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾಗಮಗಳನಾಂತಿಹ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾಗಮಗಳೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾಗಮನುತ ( 2 , 2 )
ಸಕಲಾಗಮಸುತ್ತ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾಗಮಾ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾಗುಮಪೂಜಿತ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾಣುರೇಣು ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾಂತ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾಂತರವತೋರೊ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾಂತರಾತ್ಮ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾಂತರ್ಗತ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾಂತರ್ಯಾತ್ಮಕ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾಂತರ್ಯಾತ್ಮನೀತನು ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾಂತರ್ಯಾಮಿ ( 2 , 2 )
ಸಕಲಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾತರ್ಯಾಮಿಯು ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾತಿ ( 3 , 3 )
ಸಕಲಾತೀತನಾಗಿನೀ ( 1 , 1 )