ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬಗೆಯಿಂದರ್ಚಿಸಿಹಗಲಿರುಳೆಡೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಿಂದಲ- ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಿಂದಲಿ ( 5 , 5 )
ಬಗೆಯಿಂದಲಿನಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಿಂದಲಿಪದ್ಧತಿ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಿಂದಲಿಪೇಳ್ವೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಿಂದಲಿಪೊಗಳುವರಘಗಳ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಿಂದಲೀಶ್ವರನು ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಿಂದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಿದು ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಿಂದೊಪ್ಪುತಿಹ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಿನ್ನೇಕೋ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಿಲ್ಲ3 ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಿಲ್ಲದಾಯ್ತಣ್ಣ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯು ( 6 , 3 )
ಬಗೆಯುಇದು ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯುಂಟು ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯುತ ( 2 , 2 )
ಬಗೆಯುತಲಿವೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯುತಸುರನ್ನ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯುತಿಹವ್ಯರ್ಥದಿಂ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯುವ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯುವಡೀ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯುವದೀಜಗವ-ಜಠರದಿ-ನುಸುಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯುವರೊ-ಉರಿಯ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯುವಾತಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯುಶೋಭಿಪುದೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯುಸಾರತರ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯೆ ( 4 , 3 )
ಬಗೆಯೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯೆಲ್ಲಿಎಲ್ಲಕೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯೇ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯೇನುಅನುಕೂಲವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯೇನುಚೆನ್ನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯೇನುತನುಜರೆನ್ನವರೆಂದು ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯೇನೊ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯೇನೊಕೈತವವ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯೇನೊಶರಣರ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯೇನೋ ( 3 , 2 )
ಬಗೆಯೇನೋಬಂದು ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯೊ ( 2 , 2 )
ಬಗೆಯೊ2 ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯೊಳಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯೊಳೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯೋ ( 3 , 3 )
ಬಗೆರತಿಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )