ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಖರೆ3 ( 1 , 1 )
ಖರೆಗೊಳಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಖರೆಮತಿಯ ( 1 , 1 )
ಖರೆಯ ( 14 , 9 )
ಖರೆಯಗೈದೆ ( 1 , 1 )
ಖರೆಯಂದದಲಿ ( 1 , 1 )
ಖರೆಯದಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಖರೆಯನೀಡಿದಿ ( 1 , 1 )
ಖರೆಯಬಿರುದು ( 1 , 1 )
ಖರೆಯಲೋ ( 1 , 1 )
ಖರೆಯವೀಮಾತು ( 1 , 1 )
ಖರೆಯಾ ( 4 , 3 )
ಖರೆಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಖರೆಯಾಗುವುದುಎಲ್ಲಸಿರಿ ( 1 , 1 )
ಖರೆಯಾದರೆ ( 1 , 1 )
ಖರೆಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಖರೆಯಿರ್ದರಿಗೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಖರೆಯು ( 3 , 3 )
ಖರೆಯುಜ್ಞಾನಿವರ್ಯರು ( 1 , 1 )
ಖರೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಖರೆಯೆಂತೆನಲು ( 1 , 1 )
ಖರೆಯೆಂದ ( 1 , 1 )
ಖರೆಯೆಂದೆನ್ವುದು ( 1 , 1 )
ಖರೆಯೆನುತಿದ್ದಿ ( 1 , 1 )
ಖರೆಯೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಖರೆಯೆಲೊ ( 1 , 1 )
ಖರೆಯೇ ( 1 , 1 )
ಖರೆಯೊ ( 1 , 1 )
ಖರೆವೇ ( 1 , 1 )
ಖರೆವೊಂದಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಖರ್ಜುರ ( 2 , 1 )
ಖರ್ಜೂರ ( 10 , 6 )
ಖರ್ಜೂರಗಳ ( 1 , 1 )
ಖರ್ಜೂರವೂ ( 1 , 1 )
ಖರ್ಪರ ( 1 , 1 )
ಖರ್ಪರದಿ ( 1 , 1 )
ಖರ್ಪರದೊಳೂ ( 1 , 1 )
ಖರ್ಬೂಜ ( 1 , 1 )
ಖಲ ( 6 , 4 )
ಖಲ- ( 1 , 1 )
ಖಲ-ದಾನವಾರಣ್ಯಕೃಶಾನು ( 1 , 1 )
ಖಲಕಂಡ ( 1 , 1 )
ಖಲಕುಠಾರ ( 1 , 1 )
ಖಲಜನವೃಂದವಿದಾರಗೆ ( 1 , 1 )
ಖಲಜನವೃಂದವಿದಾರಗೆಸ್ಕಂದರಾಜ ( 1 , 1 )
ಖಲಜನಸಂಗದಲಿ ( 1 , 1 )
ಖಲತನದಿ ( 1 , 1 )
ಖಲತ್ರಿಪುರಾಂತಕ ( 1 , 1 )
ಖಲದೈತ್ಯಕುಲಕಾಲ ( 1 , 1 )
ಖಲಧ್ವಂಸಾಕೃತ ( 1 , 1 )