ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹಟಿಯಾದೆಯ ( 1 , 1 )
ಹಟ್ಟಕೊರವನೊ ( 1 , 1 )
ಹಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಹಟ್ಟಿಯ ( 1 , 1 )
ಹಟ್ಟಿಯೊಳಗಣಾಕಳೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹಠ ( 1 , 1 )
ಹಠದಿ ( 1 , 1 )
ಹಠಯೋಗವ್ಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ಹಠವು ( 1 , 1 )
ಹಡಕಿ ( 1 , 1 )
ಹಡಗ ( 1 , 1 )
ಹಡಗದವರು ( 1 , 1 )
ಹಡಗದಿಂದಿ ( 1 , 1 )
ಹಡಗದೊಳಗಿಂದ ( 1 , 1 )
ಹಡಗದೊಳು ( 1 , 1 )
ಹಡಗನು ( 1 , 1 )
ಹಡಗನೇರಿ ( 1 , 1 )
ಹಡಗವ ( 1 , 1 )
ಹಡಗವೇರಿಸು ( 1 , 1 )
ಹಡಗವ್ಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ಹಡಗಿಂದ ( 1 , 1 )
ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಹಡಗಿನಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಹಡಗೀಲಿ ( 1 , 1 )
ಹಡಗು ( 2 , 2 )
ಹಡಗೆ ( 1 , 1 )
ಹಂಡತಿ ( 1 , 1 )
ಹಡದ ( 2 , 2 )
ಹಡದಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಹಡದವಳ ( 1 , 1 )
ಹಡದೇಳು ( 1 , 1 )
ಹಡಪ ( 2 , 2 )
ಹಡಪದವರೀಗ ( 1 , 1 )
ಹಡಪಿಗ ( 1 , 1 )
ಹಡಲಿಗೆಕರದಲಿ ( 1 , 1 )
ಹಂಡಿ ( 1 , 1 )
ಹಡಿಕೆಗೆಳಸುತಿಹ ( 1 , 1 )
ಹಡಿಕೆಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಹಡಿದಾಳೆಂತೆಂದು ( 1 , 1 )
ಹಂಡಿಪರೋ ( 1 , 1 )
ಹಂಡೀಗತನದಲಿ ( 1 , 1 )
ಹಂಡೆ ( 2 , 2 )
ಹಡೆÀ ( 1 , 1 )
ಹಡೆಗಳ ( 1 , 1 )
ಹಡೆದ ( 17 , 11 )
ಹಡೆದತಾಯ ( 1 , 1 )
ಹಡೆದಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಹಡೆದವರ ( 2 , 2 )
ಹಡೆದವರನು ( 1 , 1 )
ಹಡೆದವರು ( 2 , 2 )