ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ವಜ್ರಕವಚ3 ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಕವಚಬಗಳಾ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಕವಚಬಗಳೆ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಕವಚವ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಕವಚವತೊಡಿಸಿದುರಿತಾಳಿ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಕವಚವು ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಕಾಯ ( 3 , 2 )
ವಜ್ರಕಾಯದಲಿ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಕಾಯಾ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಕೆ ( 2 , 2 )
ವಜ್ರಕೆಂಪಿನ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಗಳ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಗಳು ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಗಾತ್ರ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರತನುವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದ ( 17 , 11 )
ವಜ್ರದಕುಂಡಲಗಳು ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದಖಣಿಯೆಭಯಪಡುವೆನು ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದಗಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದಂಗಿ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದಂಗಿಯ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದಂಡಾ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದಂತೆ ( 2 , 2 )
ವಜ್ರದಂದದಿ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದನಾಮವು ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದಪದಕ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದಪದಕಗಳು ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದಬಾಗಿಲು ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದಭಯಹಸ್ತಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದರಳೆಲೆ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದವಾಲೆ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದಾಭರಣನಿಡಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದಾವುಗೆಯ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದಾಹಾರ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದಿ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದಿಂದ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದಿಂದಅದ್ರಿಗಳ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದಿಂದೊಪ್ಪುತಿಹ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದುಂಗುರ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದುಂಗುರವನಿಟ್ಟವನಮ್ಮಾ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದುಂಗುರವನಿಟ್ಟವನಮ್ಮಾ7 ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದುಂಗುರವೆಂದು ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದುಂಗುರಾ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದುಂಗೂರ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದೊಂಕಿಯು ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದೋಲೆ ( 1 , 1 )