ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬಗೆಯನುಬೋಧಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯನೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯನೆಂತು ( 2 , 2 )
ಬಗೆಯನೆಲ್ಲವ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯನ್ನ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯನ್ನು ( 2 , 2 )
ಬಗೆಯಬಡದಾರಣ್ಯವಾಸಿ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಮೋಸವಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯರಕ್ಷಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯರಡಾಗಿದೆಭೋಗ್ಯವು ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯರಿತ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯರಿತು ( 3 , 3 )
ಬಗೆಯರಿಯದೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯರಿಯೆ ( 2 , 2 )
ಬಗೆಯರಿವೆನೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯರೋ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಲತಿ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಲಾಡುತ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಲಾದರು ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಲಿ ( 33 , 17 )
ಬಗೆಯಲಿಅ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಲಿಂದುಳುಹಿದಲೋಲಲೋಚನೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಲಿಪಿಡಿದೇವೆಂದರೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಲಿಯದ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಲಿರುತಿಹನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಲೀ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಲೀಗ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಲು ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ( 4 , 4 )
ಬಗೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಲ್ಲಿತಿಳಿದೆವೆಂದರೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಲ್ಲಿನೀ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯವತಾರಳೂ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಾ ( 4 , 3 )
ಬಗೆಯಾಅ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಾಕಂತೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಾದ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಾದನೆಲ್ಲನುವಾರಣದಿ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಾದರೂಅಳಿಲಸೇವೆಯನೊಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಾದವನ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಾದೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಾನೊರೆವೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಾಯಿತು ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಾರೋ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಾಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಿಂದ ( 32 , 17 )