ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಧನುಹನ್ಧನದನಮೋ15ನರಸಖಾಮಿತಪಶುಪಫಣಿಮದಹರ ( 1 , 1 )
ಧನೇಶ್ವರ ( 1 , 1 )
ಧನೋನ್ಮತ್ತಗೆಲ್ಲಿಹುದೊ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಕೇ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯ ( 102 , 33 )
ಧನ್ಯ\ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಗತಿಯ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಗಳಾಗಲಿ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಗುರುವಿನ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಗೆನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಗೈಯಿತು ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಗೈಸಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಗೈಸಲು ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಗೈಸಿ ( 3 , 2 )
ಧನ್ಯಗೈಸಿತು ( 5 , 2 )
ಧನ್ಯಗೈಸಿದ ( 10 , 2 )
ಧನ್ಯಗೈಸಿದನು ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಗೈಸಿದುತ್ತೀರ್ಣಾಗಲರಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಗೈಸಿದೆನಗ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಗೈಸಿದೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಗೈಸುವ ( 8 , 1 )
ಧನ್ಯಗೈಸುವದನುಭವದ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಗೈಸುವದಿದು ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಗೈಸುವದೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಗೈಸುವನಾ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಗೈಸೆಲೋ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಗೈಸೊ ( 4 , 1 )
ಧನ್ಯಜನಕೆ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಜನರಾ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯತೆಯನು ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯತೆಯಾಂತೆ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯತೆಯಾಂತೆನಿಂದು ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯತೆಲಿ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯತ್ವವಹುದೆಂದುಯೋಗ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯದ್ವಯನಯನಮುನ್ನ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಧನಪ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಧನ್ಯ ( 3 , 1 )
ಧನ್ಯಧನ್ಯಗೈಯಿತು ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಧನ್ಯಗೈಸಿದ ( 2 , 1 )
ಧನ್ಯಧನ್ಯಗೈಸುವದೋ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಧನ್ಯನಾದವನೆ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಧನ್ಯನಾನೆಂದ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಧನ್ಯನು ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಧನ್ಯನೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಧನ್ಯನೈ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಧನ್ಯನೊ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಧನ್ಯವಾದ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಧನ್ಯವಾಯಿತು ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಧನ್ಯವೆನ್ನಿ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಧನ್ಯಾದೆನು ( 1 , 1 )