ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ದಂಡಿಸಿದೆ ( 2 , 2 )
ದಂಡಿಸಿದೆನು ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಸಿನಾಮರೂಪ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಸಿರೈ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಸುವ ( 2 , 1 )
ದಂಡಿಸುವದಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಸುವದುಷ್ಟಮರ್ದನ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಸುವರ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಸುವರಿಂಗೆ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಸುವರೇ2 ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಸುವರೊ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಸುವಾ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಸುವುದು ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಸುವೆ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಸೆ ( 2 , 1 )
ದಂಡಿಸೇ ( 1 , 1 )
ದಂಡಿಸೊ ( 1 , 1 )
ದಂಡು ( 14 , 7 )
ದಂಡು17ಸ್ವರ್ಧುನಿಜನಕನ ( 1 , 1 )
ದಂಡುಗಳನೆ ( 1 , 1 )
ದಂಡುಮನೆಯ ( 1 , 1 )
ದಂಡುಮುತ್ತಿತು ( 1 , 1 )
ದಂಡೆ ( 17 , 13 )
ದಂಡೆಇನ್ನು ( 1 , 1 )
ದಂಡೆಕಡ್ಡಿ ( 1 , 1 )
ದಂಡೆಗಳ ( 3 , 3 )
ದಂಡೆಗೆ ( 1 , 1 )
ದಂಡೆತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ದಂಡೆತ್ತಿಕುಸುಮಾಸ್ತ್ರಾನÀಂಗನಾಗಲು ( 1 , 1 )
ದಂಡೆಫಾಲದ ( 2 , 2 )
ದಂಡೆಯ ( 11 , 8 )
ದಂಡೆಯನಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ದಂಡೆಯನು ( 2 , 2 )
ದಂಡೆಯನೆ ( 1 , 1 )
ದಂಡೆಯನ್ನೆ ( 1 , 1 )
ದಂಡೆಯರಂಜೆ ( 1 , 1 )
ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕಡು ( 1 , 1 )
ದಂಡೆಯು ( 1 , 1 )
ದಂಡೆಯೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ದಂಡೆಯೇಕೆಮಂಡಳದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ದಂಡೆಹಾರ ( 1 , 1 )
ದಂಡೇಯೋಳ್ ( 1 , 1 )
ದಂಡೊಂದು ( 1 , 1 )
ದಂಡೋಡಿಪ ( 1 , 1 )
ದಡ್ ( 1 , 1 )
ದಡ್ಡತನ ( 1 , 1 )
ದಡ್ಡತನವನೆ ( 1 , 1 )
ದಡ್ಡತನವೆ ( 1 , 1 )
ದಡ್ಡನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ದಡ್ಡನಾಗಿಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ( 1 , 1 )