ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಇಡಿಸಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಇಡಿಸಿದೆಒಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಇಡಿಸಿಪೊಸ ( 1 , 1 )
ಇಡಿಸುವೆ ( 1 , 1 )
ಇಡಿಸುವೆಇವರ ( 1 , 1 )
ಇಡಿಸುವೆಇವರನು ( 1 , 1 )
ಇಡಿಸೆಂದ1 ( 1 , 1 )
ಇಡಿಸೊ ( 1 , 1 )
ಇಡೀ ( 5 , 2 )
ಇಡು ( 24 , 17 )
ಇಡುತ ( 6 , 6 )
ಇಡುತಲಿ ( 7 , 6 )
ಇಡುತಸ್ವಯಂವರದಿ ( 1 , 1 )
ಇಡುತಿರುವಾಗ ( 1 , 1 )
ಇಡುತಿಹ ( 1 , 1 )
ಇಡುತಿಹರು ( 1 , 1 )
ಇಡುತಿಹರು4 ( 1 , 1 )
ಇಡುತಿಹಳುಇಂದಿರೇಶನ ( 1 , 1 )
ಇಡುತಿಹುದೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಇಡುತಿಹೆನೊ ( 1 , 1 )
ಇಡುದೇವ ( 1 , 1 )
ಇಡುನೆನೆದು ( 1 , 1 )
ಇಡುಪ್ರೇಮವೆನ್ನೊಳತಿ ( 1 , 1 )
ಇಡುಬಾರೆ ( 1 , 1 )
ಇಡುವ ( 10 , 10 )
ಇಡುವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಇಡುವತೊಡುವುದು ( 1 , 1 )
ಇಡುವದಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಇಡುವದು ( 1 , 1 )
ಇಡುವನಿತರೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಇಡುವನಿತರೊಳು ( 2 , 1 )
ಇಡುವನು ( 1 , 1 )
ಇಡುವನೇನೊ ( 1 , 1 )
ಇಡುವನೋ ( 1 , 1 )
ಇಡುವರಂತೆ ( 1 , 1 )
ಇಡುವರು ( 2 , 2 )
ಇಡುವರೆ ( 1 , 1 )
ಇಡುವರೆಈ ( 1 , 1 )
ಇಡುವಲಿ ( 1 , 1 )
ಇಡುವಳುಏನು ( 1 , 1 )
ಇಡುವಳೊ ( 1 , 1 )
ಇಡುವಾ ( 2 , 2 )
ಇಡುವಾಗ ( 1 , 1 )
ಇಡುವಾಗಲು ( 1 , 1 )
ಇಡುವಿನಿತು ( 1 , 1 )
ಇಡುವುದಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಇಡುವುದೆನ್ನೊಳು ( 1 , 1 )
ಇಡುವೆ ( 16 , 12 )
ಇಡುವೆನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಇಡುವೆನು ( 3 , 3 )