ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಅಃ ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಂಗಸಂಗಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಸಂಗಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಸಂಗಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಸಂಗದ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಸಂಗದಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಸಂಗದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಸಂಗವ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಸಂಗವನಿತ್ತ4 ( 1 , 1 )
ಅಂಗಸಂಗಾದವಗ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಸಹಿತವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಸಾಯುಜ್ಯವು ( 1 , 1 )
ಅಂಗಸುಖವ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಹೀನನದಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಹೀನರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಹೀನರೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಳ ( 7 , 6 )
ಅಂಗಳಕಹಂದರಗಳ್ಹಾಕಿದ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಳಕೆ ( 2 , 2 )
ಅಂಗಳದಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಳದಿ ( 4 , 4 )
ಅಂಗಳದೊಳಗಾಡುತಿಹ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಳದೊಳಗಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಅಂಗಳದೊಳಗಿಹ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಳದೊಳಗೆ ( 4 , 3 )
ಅಂಗಳದೊಳಾಡಿದಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಳದೊಳು ( 7 , 7 )
ಅಂಗಳದೋಳ್ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಳವುಉಡುಪಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಳಿಗಾತ್ಮ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಳಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಅಂಗಾ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಾಂಗ ( 2 , 2 )
ಅಂಗಾಂಗದ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಾಂಗಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಾಜ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಾದಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಾಧಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಾಧಿಪತಿಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಾನೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಾನೇರು ( 1 , 1 )
ಅಂಗಾಭರಣವಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಅಂಗಾರ ( 4 , 3 )
ಅಂಗಾರಕ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಾರಕನ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಾರದ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಾರದಕ್ಷತೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಾರದಲಿ ( 3 , 2 )
ಅಂಗಾರವ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಾರವನೆ ( 1 , 1 )