ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಎಷ್ಟುಶ್ರೀಪತಿ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟುಹಸ್ತಿಗಮನೆಯರÀ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟೂ ( 2 , 2 )
ಎಷ್ಟೆ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟೆಂತ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟೆಂತು ( 2 , 2 )
ಎಷ್ಟೆಂತೆ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟೆಂಥೇಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟೆಂದು ( 14 , 12 )
ಎಷ್ಟೆಂದುಸುರಲಿ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟೆಂದೇಳಲೆ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟೆಂದ್ಹೇಳಲವ್ವ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟೆಂದ್ಹೇಳಲಿ ( 2 , 1 )
ಎಷ್ಟೆಂಬೆ ( 2 , 1 )
ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ( 5 , 5 )
ಎಷ್ಟೆಷ್ಟುಶ್ರುತಿಸೂತ್ರಗಳ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೆಂಬಸ್ಪಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟೇ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟೇಳಲಿಬೆರಗಾದರಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟೇಳ್ಹಲವನ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟೊ ( 8 , 7 )
ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರು ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟೊಂದು ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟೋ ( 12 , 8 )
ಎಷ್ಟೋಸಾರಿ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟೋಹರಿಮರುತರ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟ್ಹೇಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಠರವ15ನಾಲ್ಕುಶತ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಷು ( 1 , 1 )
ಎಸಕದಿಂ ( 1 , 1 )
ಎಸಕೊ ( 1 , 1 )
ಎಸಗದು ( 1 , 1 )
ಎಸಗಿಕೊಂಡಿಹ ( 1 , 1 )
ಎಸಗಿದಿಯೋ ( 1 , 1 )
ಎಸಗೀ ( 1 , 1 )
ಎಸಗುತ ( 1 , 1 )
ಎಸಗುತಮೊಸರ ( 1 , 1 )
ಎಸಗುತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಎಸದು ( 1 , 1 )
ಎಸರ ( 1 , 1 )
ಎಸರನಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಎಸವ ( 3 , 2 )
ಎಸವೋಛತ್ರÀ ( 1 , 1 )
ಎಸಸಿ ( 1 , 1 )
ಎಸಸಿಬಿಡುವ ( 1 , 1 )
ಎಸಳು ( 2 , 2 )
ಎಸಳುಗಂಗಳ ( 3 , 2 )
ಎಸಳುಗಳ ( 1 , 1 )
ಎಸಿಯೆ ( 1 , 1 )