ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಎವೆ ( 7 , 5 )
ಎವೆಯ ( 1 , 1 )
ಎವೆಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಎವೆಯಿಕ್ಕದೆ ( 3 , 2 )
ಎವೆಯಿಕ್ಕಲರಿಯದೀ ( 1 , 1 )
ಎವೆಯುಕ್ಕದೆ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟ ( 2 , 1 )
ಎಷ್ಟ10 ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟ11 ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟ3 ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟ6 ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟಗಲ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟಂತ ( 3 , 2 )
ಎಷ್ಟನೀರೆ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟಪ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟಮ್ಮಾ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟರವನೊ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟರೆ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟಾದರಕಟ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟಾದರಭವ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟಾದರು ( 4 , 3 )
ಎಷ್ಟಾದರುಂಟಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟಾದರೂ ( 2 , 1 )
ಎಷ್ಟಾದವು ( 2 , 1 )
ಎಷ್ಟಾರ್ಥದಾಯಕನು ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟಿರ್ದರಿನ್ನೇನಿನ್ನೇನು ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟಿಹವೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟಿಹುದೊ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟು ( 172 , 50 )
ಎಷ್ಟುಈ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟುಕರುಣಿ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟುಕಾಲದಿ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟುಗಳಿಸಿದರೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟುಚಟುಲಚಮತ್ಕಾರಿ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟುತಾನಿದ್ದರೇನು ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟುದಿನ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟುದಿನಗಳಾದರೂ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟುದಿನವೊ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟುದಿನಿರ್ದರು ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟುದಿವಸವಿಟ್ಟಿರಲು ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟುದುಡಿದು ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟುದೂರವೆನುತಿದ್ದೆದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟುದ್ದ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟುನಂಬಿ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟುಪರಿ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟುಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟುಭಾರಿತರ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟುಮಹಾತಳ್ಳಿಕಾರಿಕೆ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟುರತ್ನದ ( 1 , 1 )
ಎಷ್ಟುವಟ ( 1 , 1 )