ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಎಲ್ಲಿಹುದೊ ( 2 , 2 )
ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ( 3 , 1 )
ಎಲ್ಲಿಹುದೋಅರಿತು ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲೀ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲೀಗೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲು ( 4 , 3 )
ಎಲ್ಲುಂಟೆಂಬಂತೆ ( 2 , 2 )
ಎಲ್ಲುಂಡರೇನಿಲ್ಲಎಲ್ಲವು ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲೂ ( 13 , 3 )
ಎಲ್ಲೂಜ್ಞಾನ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲೂಟ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲೂನು ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲೆ ( 10 , 5 )
ಎಲ್ಲೆಡಗೆ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲೆಡೆ ( 3 , 1 )
ಎಲ್ಲೆಡೆಪ್ರಾಪ್ತ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲೆಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲೆಂಬಾಸೊಲ್ಲನಿವಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲೆಂದಡತನವೆ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲೆಂದಳುತ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲೆಂದಿ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲೆನಲುಸರಿಯ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲೆನೆ ( 3 , 3 )
ಎಲ್ಲೆಂಬುವನಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲೆಯಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲೆಲೊ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ( 30 , 16 )
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗಿಡಮರ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದಿವಿ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನೋಡಿದರು ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಪ್ಪನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಲ್ಲದಂಥ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ( 7 , 5 )
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ( 16 , 4 )
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ11ಶರದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂಮಾರುತಿ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ( 2 , 2 )
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯೂ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲೇಕೆರೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲೊ ( 2 , 2 )
ಎಲ್ಲೋ ( 3 , 3 )
ಎಲ್ಲೋಪರಿಹಾರವೆಲ್ಲೊಲ್ಲೋ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲ್ಯಾಡಿ ( 2 , 1 )
ಎಲ್ಲ್ಯಾಡಿಲ್ಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಲ್ಯೋ ( 1 , 1 )
ಎಲ್ಹಾನೆ ( 1 , 1 )
ಎವಿ ( 1 , 1 )