ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಉಳಿಸಿದ ( 2 , 2 )
ಉಳಿಸಿದನುನೀರಿನವನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಉಳಿಸಿದಾ3 ( 1 , 1 )
ಉಳಿಸಿದಿಘೋರ ( 1 , 1 )
ಉಳಿಸಿದೆ ( 5 , 5 )
ಉಳಿಸಿಭ್ರಾಂತ ( 1 , 1 )
ಉಳಿಸೀದನಾ ( 1 , 1 )
ಉಳಿಸುವುದೆನುತಪ್ರಾಣ ( 1 , 1 )
ಉಳಿಸೋ ( 2 , 1 )
ಉಳಿಹಿ ( 1 , 1 )
ಉಳುಕಿತೊಚಪಲೆಯರ ( 1 , 1 )
ಉಳುಕಿಹುದೇನೊ ( 1 , 1 )
ಉಳುದÀರಂತಿಹರು ( 1 , 1 )
ಉಳುಮೆಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಉಳುವ ( 2 , 1 )
ಉಳುವಾತಗಂತೆ ( 1 , 1 )
ಉಳುಹಿಕೊ ( 1 , 1 )
ಉಳುಹಿಕೊಂಡಳು ( 1 , 1 )
ಉಳುಹಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೆ ( 1 , 1 )
ಉಳುಹಿತೀ ( 1 , 1 )
ಉಳುಹಿತು ( 1 , 1 )
ಉಳುಹಿದ ( 4 , 4 )
ಉಳುಹಿದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಉಳುಹಿದನಾವನುಮಾನ ( 1 , 1 )
ಉಳುಹಿದರೆ2 ( 1 , 1 )
ಉಳುಹಿದಸುಗುಣ ( 1 , 1 )
ಉಳುಹಿದೆ ( 3 , 3 )
ಉಳುಹಿದೆಯೆಂತು ( 1 , 1 )
ಉಳುಹಿನ್ನಾದರು ( 1 , 1 )
ಉಳುಹಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಉಳುಹು ( 1 , 1 )
ಉಳುಹುವ ( 1 , 1 )
ಉಳುಹುವರ ( 1 , 1 )
ಉಳುಹುವರೈ ( 1 , 1 )
ಉಳುಹುವುದು ( 1 , 1 )
ಉಳುಹೆಂದು ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳ ( 12 , 10 )
ಉಳ್ಳಜ್ಞಾನಿಗಳಲಿವಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳತನಾಕಾ ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳಂಥಾಕೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳದಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳದನು ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳದರೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳದವನ ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳದೆಂಬಹಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳದೋಹಲವು ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳದ್ದೆಂದರಿವರುಬರುವುದು ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳನಕ ( 4 , 3 )
ಉಳ್ಳನೀತ ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳನುಭವ ( 1 , 1 )