ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಲಕ್ಷಣಾಂಗ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣಾಂಗಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣಾಗ್ರಜ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣಾಗ್ರಜನೇ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣಾಂಚಿತ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣಾದ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣಾನ್ವಿತನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣಾಶ್ರಯಳುನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣೀಯುವರ್ತಿಸುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣೆ ( 3 , 3 )
ಲಕ್ಷಣೆಯನೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣೆಯರಿಯನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷದ ( 3 , 3 )
ಲಕ್ಷದಶಶತಪಾಪ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷದಳಗಳಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷದಾರತಿಯ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷದಿಂದ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷದಿಪ್ಪತೈದು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷನಾಮಗಳೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಪತ್ರರ್ಪಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಪದ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಪರಿಮಿತಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಮಿರಮಣನೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಮ್ಯಾಲೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಯ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಯೆಂಬತನಾಲ್ಕು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಯೋಜನ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಯೋನಿಗಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿಅಂಬುಜನಾಭ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಯೋನಿಗಳೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷರೂಪ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷರೂಪನೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷರೂಪವೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷರ್ಗೆವಿಧ್ಯುಕ್ತ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷವಂದನೆಯು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷವನು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷವಹ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷವಾಗುವುದು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷವಾವುದು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷವಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷವಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷವಿತ್ತನೀ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷವಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷವು ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಾ ( 1 , 1 )