ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಫಲಗಳನೂ ( 1 , 1 )
ಫಲಗಳನ್ನು ( 4 , 3 )
ಫಲಗಳನ್ನುನೋಡೆ ( 1 , 1 )
ಫಲಂಗಳಮೊತ್ತದಲಿರುತಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಫಲಗಳಾ ( 1 , 1 )
ಫಲಗಳಾಗುವುದು ( 1 , 1 )
ಫಲಗಳಿಂ ( 2 , 2 )
ಫಲಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಫಲಗಳಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಫಲಗಳಿಡುವ ( 1 , 1 )
ಫಲಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಫಲಗಳಿಂದೆ ( 1 , 1 )
ಫಲಗಳಿಸು ( 1 , 1 )
ಫಲಗಳೀವ ( 2 , 2 )
ಫಲಗಳೀವಬೂದಿ ( 1 , 1 )
ಫಲಗಳು ( 15 , 10 )
ಫಲಗಳು2 ( 2 , 2 )
ಫಲಗಳುಂಟು ( 1 , 1 )
ಫಲಂಗಳುಂಡೆ ( 1 , 1 )
ಫಲಗಳುಣಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಫಲಗಳುಣಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಫಲಗಳುಬದರಿ ( 1 , 1 )
ಫಲಗಳೂ ( 1 , 1 )
ಫಲಗಳೆಲ್ಲ ( 2 , 2 )
ಫಲಂಗಳ್ಹೊಸ್ತಲಿಕಿಟ್ಟುರಂಗಗರ್ಪಿತವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಫಲಗುಣ ( 1 , 1 )
ಫಲಗುಣನಾ ( 1 , 1 )
ಫಲಗುಣಾಗ್ರಜ ( 1 , 1 )
ಫಲಗುಳುಣದೆ ( 1 , 1 )
ಫಲಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಚ್ಯುತನ ( 1 , 1 )
ಫಲತಟ್ಟೆಯು ( 1 , 1 )
ಫಲತಾಂಬೂಲಗಳಂ ( 1 , 1 )
ಫಲತಾಂಬೂಲವೆ ( 1 , 1 )
ಫಲತಾಂಬೋಲವೆ ( 1 , 1 )
ಫಲತೆರದಲಿ ( 1 , 1 )
ಫಲತೋಯಭಕ್ತರುಕೊಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಫಲತ್ರ್ಯಕ್ಷಗೊಂದೆ ( 1 , 1 )
ಫಲದಂ ( 20 , 16 )
ಫಲದಗೆ ( 1 , 1 )
ಫಲದಂತವರ ( 1 , 1 )
ಫಲದಂತಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಫಲದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಫಲದಧರಾಮರವಂದಿತ ( 1 , 1 )
ಫಲದನಸಂಗ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಫಲದನು ( 1 , 1 )
ಫಲದನೆ ( 4 , 4 )
ಫಲದಬೀಜವನರಿತು ( 1 , 1 )
ಫಲದಮುದಗ್ರಪೌರುಷವಿಗ್ರಹಂ ( 1 , 1 )
ಫಲದಲಿ ( 3 , 3 )
ಫಲದಲಿಂದಇವನ ( 1 , 1 )