ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಖಂಡೇರಾಯೆನಿಸಿಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಖಡ್ ( 2 , 2 )
ಖಡ್ಗ ( 16 , 14 )
ಖಡ್ಗಕೆ ( 1 , 1 )
ಖಡ್ಗದ ( 1 , 1 )
ಖಡ್ಗದಲಿ ( 1 , 1 )
ಖಡ್ಗದಲೇ ( 1 , 1 )
ಖಡ್ಗದಿ ( 6 , 6 )
ಖಡ್ಗದಿಂದೊಪ್ಪುವ ( 1 , 1 )
ಖಡ್ಗಧರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಖಡ್ಗಪಾಣಿ ( 1 , 1 )
ಖಡ್ಗಪಿಡಿದು ( 1 , 1 )
ಖಡ್ಗವ ( 12 , 9 )
ಖಡ್ಗವಧರಿಸಿ ( 2 , 2 )
ಖಡ್ಗವನು ( 3 , 3 )
ಖಡ್ಗವನೆ ( 1 , 1 )
ಖಡ್ಗವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಖಡ್ಗವಹಿರಿದು ( 1 , 1 )
ಖಡ್ಗವೀಯೊ ( 1 , 1 )
ಖಡ್ಗವು ( 3 , 3 )
ಖಡ್ಗವೆತ್ತಲು ( 1 , 1 )
ಖಡ್ಗಶರವ ( 1 , 1 )
ಖಡ್ಡಿ ( 2 , 2 )
ಖಡ್ಡಿಗಳುಮುದದಲಿ ( 1 , 1 )
ಖಡ್ಡೆಯಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಖಂಡ್ಯಧಾರೆಯೊಳ್ದಿಂಡರಿದೂ ( 1 , 1 )
ಖಂಡ್ರಿಪರು ( 1 , 1 )
ಖಂಡ್ರಿಸಬೇಕಂತೆ ( 1 , 1 )
ಖಂಡ್ರಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಖಂಡ್ರಿಸಿ ( 4 , 4 )
ಖಂಡ್ರಿಸಿದನ್ನ ( 1 , 1 )
ಖಂಡ್ರಿಸಿದ್ಯೊ ( 1 , 1 )
ಖಂಡ್ರಿಸಿವಿಘ್ನವ ( 1 , 1 )
ಖಂಡ್ರಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಖಂಡ್ರಿಸುದೇವ ( 1 , 1 )
ಖಂಡ್ರಿಸುವನೊ ( 1 , 1 )
ಖಂಡ್ರಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಖಂಡ್ರಿಸೋ ( 1 , 1 )
ಖಡ್ವಾಂಗ ( 1 , 1 )
ಖಣಿ ( 7 , 5 )
ಖಣಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಖಣಿಬೋಧಕಪಿಲಾತ್ಮಘನಸು ( 1 , 1 )
ಖಣಿಯ ( 1 , 1 )
ಖಣಿಯವಾದುದು ( 1 , 1 )
ಖಣಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಖಣಿಯಾದ ( 1 , 1 )
ಖಣಿಯಿಂದಲಗೆದು ( 1 , 1 )
ಖಣಿಯು ( 2 , 2 )
ಖಣಿಯೂ ( 1 , 1 )
ಖಣಿಯೆ ( 13 , 8 )