ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಓದಲ್ಹ್ಯಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಓದಿ ( 50 , 26 )
ಓದಿಓದಿ ( 2 , 2 )
ಓದಿಕಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಓದಿಕೆ ( 2 , 2 )
ಓದಿಕೇಳಲು ( 1 , 1 )
ಓದಿಕೊಂಡ ( 1 , 1 )
ಓದಿಕೊಂಡು ( 3 , 3 )
ಓದಿಕೊಂಡೆನೋ ( 1 , 1 )
ಓದಿಕೊಳುತ ( 1 , 1 )
ಓದಿಕೊಳುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಓದಿತತ್ತ್ವಪದ ( 1 , 1 )
ಓದಿತತ್ವ ( 1 , 1 )
ಓದಿತಾವೊಂದಕ್ಷರವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಓದಿದ ( 3 , 3 )
ಓದಿದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಓದಿದನೀತಾ ( 1 , 1 )
ಓದಿದನು ( 1 , 1 )
ಓದಿದರಷ್ಟು ( 1 , 1 )
ಓದಿದರು ( 4 , 4 )
ಓದಿದರೇನು ( 6 , 5 )
ಓದಿದರೋದಬೇಕಿದೊಂದೇ ( 1 , 1 )
ಓದಿದರೋದಲಿ ( 2 , 2 )
ಓದಿದರ್ಥ ( 1 , 1 )
ಓದಿದವ ( 2 , 1 )
ಓದಿದವನಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಓದಿದವನಾದರೂ ( 1 , 1 )
ಓದಿದವರೈದಿದರು ( 1 , 1 )
ಓದಿದಾಕ್ಷಣದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಓದಿದೆ ( 1 , 1 )
ಓದಿದೆನು ( 1 , 1 )
ಓದಿದ್ಯೊ ( 1 , 1 )
ಓದಿನೋಡಲದನರಿತು ( 1 , 1 )
ಓದಿರಿಕ್ತದ ( 1 , 1 )
ಓದಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಓದಿಸಿದರು ( 1 , 1 )
ಓದಿಸಿಹೆ ( 1 , 1 )
ಓದಿಸು ( 1 , 1 )
ಓದೀ ( 3 , 3 )
ಓದು ( 6 , 5 )
ಓದುಗಳಂತೆ ( 1 , 1 )
ಓದುಗಳಯ್ಯಅಕಟಕಟವೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ಓದುಗಳಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಓದುತ ( 2 , 2 )
ಓದುತಿರೆನ್ನಲು ( 1 , 1 )
ಓದುದು ( 1 , 1 )
ಓದುನವು ( 1 , 1 )
ಓದುಬರಹಗಳೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಓದುಭಕ್ತಿಯೆಂಬುವ ( 1 , 1 )
ಓದುವ ( 5 , 5 )