ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒಡವೆವೊಯ್ದರೆಯೇನು ( 1 , 1 )
ಒಡವೇಯ ( 1 , 1 )
ಒಡವ್ಯೆಂದೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಒಡಹುಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಒಡಹುಟ್ಟಿದಣ್ಣ ( 1 , 1 )
ಒಡಹುಟ್ಟಿದಣ್ಣನ ( 1 , 1 )
ಒಡಹುಟ್ಟಿದನ ( 1 , 1 )
ಒಡಹುಟ್ಟಿದವನಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ( 2 , 2 )
ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲಒಡೆಯನ ( 1 , 1 )
ಒಡಹುಟ್ಟಿದವಳು ( 2 , 2 )
ಒಡಿಪೋದವೊ ( 1 , 1 )
ಒಡಿಯ ( 14 , 4 )
ಒಡಿಯಗಿತ್ತಾ ( 1 , 1 )
ಒಡಿಯಗೆಚ್ಚರ ( 1 , 1 )
ಒಡಿಯದು ( 1 , 1 )
ಒಡಿಯನ ( 7 , 2 )
ಒಡಿಯನಖಂಡ ( 1 , 1 )
ಒಡಿಯನಪ್ಪಣಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಒಡಿಯನಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಒಡಿಯನಹುದಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಒಡಿಯನಹುದೀತ ( 1 , 1 )
ಒಡಿಯನಹುದೆಂದು ( 1 , 1 )
ಒಡಿಯನಹುದೊ ( 2 , 1 )
ಒಡಿಯನಾಗಿದ್ಯೊ ( 1 , 1 )
ಒಡಿಯನಾಗಿರುವಂಥ ( 1 , 1 )
ಒಡಿಯನೆ ( 2 , 2 )
ಒಡಿಯನೆಂದವರ ( 1 , 1 )
ಒಡಿಯನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಒಡಿಯನೆನ್ನದೆ ( 1 , 1 )
ಒಡಿಯನೇ ( 1 , 1 )
ಒಡಿಯರಾರುಂಟೆ ( 1 , 1 )
ಒಡಿಯರಾರೆನಗಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಒಡಿಯಲಾರೆನೊಒಡೆಯಲು ( 1 , 1 )
ಒಡಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಒಡಿಯಾನಂತಾದ್ರೀಶನ ( 1 , 1 )
ಒಡಿವಿ ( 1 , 1 )
ಒಡಿವೆ ( 2 , 1 )
ಒಡಿವ್ಯಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಒಡಿಹೋಗುದು ( 1 , 1 )
ಒಡೀ ( 1 , 1 )
ಒಡುಕುಕವಡೆನಗಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಒಡುಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆರಡ ( 1 , 1 )
ಒಡೆÉಯನೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಂiÀiರ ( 1 , 1 )
ಒಡೆತನ ( 3 , 3 )
ಒಡೆತನಕೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆತನವೆಂಬುದು ( 1 , 1 )