ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಆಗಮಾರ್ಚನೆ ( 1 , 1 )
ಆಗಮಾರ್ಚಿತ ( 1 , 1 )
ಆಗಮಾರ್ಣವ ( 1 , 1 )
ಆಗಮಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಆಗಮೈಕ ( 1 , 1 )
ಆಗಮೋಕ್ತ ( 1 , 1 )
ಆಗಮೋಕ್ತದಿ ( 2 , 1 )
ಆಗಮೋಕ್ತದಿಂದ ( 2 , 2 )
ಆಂಗಯಗರಗಾಣ ( 1 , 1 )
ಆಗಯೀಗಯಾ ( 1 , 1 )
ಆಗಯೀಗೆನ್ನದೆ ( 1 , 1 )
ಆಗಯ್ಯಕೃತಿ ( 1 , 1 )
ಆಗರ ( 1 , 1 )
ಆಗರದೊಳು ( 1 , 1 )
ಆಗರವಾಗಿಹ ( 1 , 1 )
ಆಗರವೆನಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಆಗರೆ ( 1 , 1 )
ಆಗರ್ಭಕ ( 1 , 1 )
ಆಗಲದ ( 1 , 1 )
ಆಗಲದು ( 1 , 1 )
ಆಗಲಾ ( 1 , 1 )
ಆಗಲಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಆಗಲಾರದು ( 1 , 1 )
ಆಗಲಾರೆನು ( 1 , 1 )
ಆಗಲಿ ( 17 , 15 )
ಆಗಲಿಕೆ ( 1 , 1 )
ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಆಗಲಿಯೆಂದು ( 1 , 1 )
ಆಗಲಿಯೆಂಬೋ ( 1 , 1 )
ಆಗಲಿಯೊ ( 1 , 1 )
ಆಗಲಿಲ್ಲ ( 3 , 3 )
ಆಗಲಿಲ್ಲೆಂದು ( 1 , 1 )
ಆಗಲೀಗಲೆನ್ನದಲೆ ( 2 , 1 )
ಆಗಲು ( 7 , 7 )
ಆಗಲುದಯವು ( 1 , 1 )
ಆಗಲುಸಿದ್ಧ ( 1 , 1 )
ಆಗಲೂ ( 1 , 1 )
ಆಗಲೆ ( 7 , 5 )
ಆಗಲೆಂದು ( 1 , 1 )
ಆಗಲೆಂದೆನುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಆಗಲೇ ( 6 , 5 )
ಆಗಲೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಆಗಲೈ ( 1 , 1 )
ಆಗಲೈಮಗು ( 1 , 1 )
ಆಗಲೊ ( 2 , 2 )
ಆಗಲೊಬ್ಬರೂ ( 1 , 1 )
ಆಗಲೋ ( 1 , 1 )
ಆಗಲ್ಲಿ ( 2 , 2 )
ಆಗಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಆಗಲ್ಹೋ ( 1 , 1 )