ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸ್ವಿಂಟನಾಭಿದನ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಿದ್ಧನಂ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀ ( 2 , 2 )
ಸ್ವೀ- ( 2 , 1 )
ಸ್ವೀ-ಕರಿಸಿ ( 2 , 2 )
ಸ್ವೀಕ5ನ್ನನು ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರ ( 2 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಗೊಂಡಸುರನನ್ನು ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಪ ( 3 , 3 )
ಸ್ವೀಕರಿಪುದ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಪುದಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಪುದು ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಪುದೇ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸಯ್ಯಪ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸಯ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸರನರ್ಪಿತ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸವತಾರಾ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ( 31 , 17 )
ಸ್ವೀಕರಿಸಿಈಶಾರ್ಪಣೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ( 3 , 3 )
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಅವರರುಹದೊಳಗೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದತ್ತ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನದನು ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ( 2 , 2 )
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಿ ( 2 , 2 )
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೀ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದುಯಶವೇ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವನು ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸಿವಿವಾಹ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸಿಶ್ರೀದನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸಿಶ್ರೀಪಾದ-ರಾಜರೆಂದೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸಿಸತ್ಯವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸೀ ( 2 , 2 )
ಸ್ವೀಕರಿಸೀದಾ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸು ( 9 , 9 )
ಸ್ವೀಕರಿಸು2 ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸುತ ( 4 , 3 )
ಸ್ವೀಕರಿಸುತಲೇ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸುತಿರುವುದು ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸುತಿರುವುದುಪೇಳಲೇನು ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸುತಿಹ ( 1 , 1 )