ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕ್ಷೀರವೇ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಶರಧಿ ( 4 , 3 )
ಕ್ಷೀರಶರಧಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಶರಧಿತನಯಳ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಶರಧಿಯಲ್ಲಿಚರಣವೆಂದರೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಶರಧಿಶಯನ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಶರಧಿಶಯನಾ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಶರಧಿಸುತೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಶೇಚನ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರದಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ( 6 , 6 )
ಕ್ಷೀರಸಾಗರಕನ್ಯೆಯೊಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಸಾಗರಕೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಸಾಗರಗಿತ್ತುವಿಲಯಾದಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಸಾಗರಜಾತೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಸಾಗರತನಯೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಸಾಗರದ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲಿ ( 2 , 2 )
ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲೆರಡೀರೈದು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ( 4 , 4 )
ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲೆ ( 2 , 1 )
ಕ್ಷೀರಸಾಗರದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಸಾಗರನಂದನೇ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಸಾಗರಮಧ್ಯದಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಸಾಗರಮಿಂದು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಸಾಗರವಾಸ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಸಾಗರವಿದ್ದುಸಾರತರ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಸಾಗರಶಯನ ( 2 , 2 )
ಕ್ಷೀರಸಾಗರಶಾಯಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಸಾಗರಾತ್ಮಜೆಯರಸ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಸಾಗರಾತ್ಮಜೇ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಸಿಂಧುವಿಗೈದೆಚಂದದಲಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಸ್ವಾದವಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾಂ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾಜ್ಯಗಳಂ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾದಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾನ್ನ ( 2 , 2 )
ಕ್ಷೀರಾಂಬುಧಿ ( 8 , 6 )
ಕ್ಷೀರಾಂಬುಧಿಗೆ ( 3 , 3 )
ಕ್ಷೀರಾಂಬುಧಿಯ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾಂಬುಧಿಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾಂಬುಧಿಯನ್ನೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾಂಬುಧಿವಾಸನ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾಂಬುನಿಧಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾಂಬುನಿಧಿಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾಂಬುನಿಧಿಶಯನ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾಂಬೋನಿಧಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿ ( 3 , 3 )
ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿಶಯಗೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ( 16 , 11 )