ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಉಸುರಬಾರದೇ ( 1 , 1 )
ಉಸುರಲಳವಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಉಸುರಲಳವೆ ( 1 , 1 )
ಉಸುರಲಾರದೆ ( 1 , 1 )
ಉಸುರಲಾರೆ ( 1 , 1 )
ಉಸುರಲಿನ್ಯಾಕೋ ( 1 , 1 )
ಉಸುರಲು ( 2 , 2 )
ಉಸುರಲೆ ( 1 , 1 )
ಉಸುರಲೇನಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಉಸುರಾ ( 1 , 1 )
ಉಸುರಿ ( 2 , 2 )
ಉಸುರಿಕ್ಕದೆ- ( 1 , 1 )
ಉಸುರಿದ ( 1 , 1 )
ಉಸುರಿದೆ ( 1 , 1 )
ಉಸುರಿನಲಿಕರುಳು ( 1 , 1 )
ಉಸುರಿನೊಳು ( 1 , 1 )
ಉಸುರಿಬಿಟ್ಟಳೇನೋ ( 1 , 1 )
ಉಸುರಿಲಿಂದ ( 1 , 1 )
ಉಸುರಿಲ್ಲದವರನು ( 1 , 1 )
ಉಸುರು ( 1 , 1 )
ಉಸುರುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಉಸುರುತಿರಲು ( 1 , 1 )
ಉಸುರುವ ( 1 , 1 )
ಉಸುರುವದು ( 1 , 1 )
ಉಸುರುವೆ ( 3 , 3 )
ಉಸುರುವೆನು ( 1 , 1 )
ಉಸುರುಸುರೆನುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಉಸುರೆಂದು ( 1 , 1 )
ಉಸುರೆಲೆ ( 2 , 2 )
ಉಸುರೊಡಿಯೆಂದು ( 1 , 1 )
ಉಸುರ್ಹಾಕುತ ( 1 , 1 )
ಉಸುರ್ಹೊಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಸುವು ( 1 , 1 )
ಉಳಕೊಂಡೆ ( 1 , 1 )
ಉಳಕೋ ( 1 , 1 )
ಉಳದನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಉಳದಾ ( 1 , 1 )
ಉಳದಾದವು ( 1 , 1 )
ಉಳದಿಪ್ಪದೊ ( 1 , 1 )
ಉಳದಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಉಳದೆಲ್ಲೊ6 ( 1 , 1 )
ಉಳದೇ ( 1 , 1 )
ಉಳಬ್ಯಾಡ ( 1 , 1 )
ಉಳಸಲಿಲ್ಲೈಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಉಳಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಉಳಹು ( 1 , 1 )
ಉಳಹುವ ( 1 , 1 )
ಉಳಹೊ ( 1 , 1 )
ಉಳಾಹಿದೇ ( 1 , 1 )
ಉಳಿ ( 2 , 2 )