ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ದಟ್ಟಡಿವೊಪ್ಪತಿ ( 1 , 1 )
ದಟ್ಟಣೆಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದತಿ ( 1 , 1 )
ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ದಟ್ಟದ ( 1 , 1 )
ದಟ್ಟದಶಚ್ಛದ ( 1 , 1 )
ದಟ್ಟದಾರಿದ್ರ ( 1 , 1 )
ದಟ್ಟವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ದಟ್ಟವಾಗಿಹ ( 1 , 1 )
ದಟ್ಟಹಾಸದಿ ( 1 , 1 )
ದಟ್ಟಾದ ( 1 , 1 )
ದಟ್ಟಿ ( 3 , 3 )
ದಟ್ಟಿಯನುಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ದಟ್ಟಿಯು ( 2 , 2 )
ದಟ್ಟಿಯುಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ದಟ್ಟಿಸಿ ( 2 , 2 )
ದಟ್ಟಿಸಿತು ( 2 , 2 )
ದಟ್ಟಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ದಟ್ಟು ( 2 , 2 )
ದಟ್ಟುಳಿಯನಿಟ್ಟವರು ( 1 , 1 )
ದಂಡ ( 45 , 32 )
ದಂಡಕ ( 7 , 7 )
ದಂಡಕದಂಡಸಿರಿಜಠರತ್ರಿವಳಿಗಂಭೀರನಾಭ ( 1 , 1 )
ದಂಡಕದನುಜನ ( 1 , 1 )
ದಂಡಕದಿ ( 1 , 1 )
ದಂಡಕದೊಳು ( 1 , 1 )
ದಂಡಕಮಂಡಲ ( 2 , 2 )
ದಂಡಕಮಂಡಲವ ( 1 , 1 )
ದಂಡಕವ ( 1 , 1 )
ದಂಡಕವನ ( 2 , 2 )
ದಂಡಕಳುಕುವಿ ( 1 , 1 )
ದಂಡಕಾ ( 1 , 1 )
ದಂಡಕಾರಕ ( 1 , 1 )
ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ( 2 , 2 )
ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಿ ( 2 , 2 )
ದಂಡಕಾರಣ್ಯವ ( 1 , 1 )
ದಂಡಕಾರಣ್ಯವನ್ನು ( 1 , 1 )
ದಂಡಕಾಲ ( 1 , 1 )
ದಂಡಕಾವನದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ದಂಡಕಾಷ್ಟಾ ( 1 , 1 )
ದಡಕೆ ( 8 , 6 )
ದಡಕೆ18 ( 1 , 1 )
ದಡಕೆಬಂದನು ( 1 , 1 )
ದಡಕೆಸೆಳೆದ ( 1 , 1 )
ದಡಕೆಳೆಯೊ ( 1 , 1 )
ದಂಡಕೊಡುವುದಕೆ ( 1 , 1 )
ದಡಕೊಯ್ಯೊ ( 1 , 1 )
ದಂಡಗಳುಶ್ವೇತಛತ್ರಇಂಥಾವು ( 1 , 1 )
ದಡಗುತಿಹ ( 1 , 1 )
ದಂಡಜಾಧಿಪ ( 1 , 1 )