ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಡುವರ ( 1 , 1 )
ಡುಳ್ಳವ ( 1 , 1 )
ಡೃವತ್ತೂ ( 1 , 1 )
ಡೆಂಕಣಿಯ ( 1 , 1 )
ಡೆಂಕೆಮೇಳೈಸಿ ( 1 , 1 )
ಡೆಂದು ( 1 , 1 )
ಡೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಡೆಲೆ ( 1 , 1 )
ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಡೇಗಣಿ ( 2 , 2 )
ಡೈನ-ವೈಷ್ಣವಾಗ್ರಜುಡೇ ( 1 , 1 )
ಡೈಮಂಡ್ ( 2 , 1 )
ಡೊಂಕ ( 11 , 8 )
ಡೊಂಕನು ( 2 , 2 )
ಡೊಂಕನೆ ( 4 , 4 )
ಡೊಂಕನೆಣಿಸುವರು-ಮತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಡೊಂಕನ್ನು ( 1 , 1 )
ಡೊಂಕವನೆ ( 1 , 1 )
ಡೊಂಕಾ ( 1 , 1 )
ಡೊಂಕಾಗಲು ( 1 , 1 )
ಡೊಂಕಿ ( 1 , 1 )
ಡೊಂಕಿರಲು ( 1 , 1 )
ಡೊಂಕು ( 9 , 9 )
ಡೊಂಕುಬಾಲದ ( 1 , 1 )
ಡೊಂಕೇನಲೊ ( 1 , 1 )
ಡೊಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಡೊಕ್ಕೆಯನು ( 1 , 1 )
ಡೊಗರೊ ( 1 , 1 )
ಡೊಗ್ಗು ( 1 , 1 )
ಡೊದಗಿ ( 1 , 1 )
ಡೊಂದಾಗುವುದಿದರೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಡೊಂದಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ಡೊಂದುಪುರ ( 1 , 1 )
ಡೊಂಬ ( 3 , 3 )
ಡೊಂಬನ ( 1 , 1 )
ಡೊಂಬನಾಟವನಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಡೊಂಬನಾದೆನು ( 1 , 1 )
ಡೊಂಬಾ2 ( 1 , 1 )
ಡೊಂಬಿ ( 1 , 1 )
ಡೊಂಬಿಗಾರರ ( 1 , 1 )
ಡೊಂಬಿತಿಯ ( 1 , 1 )
ಡೊಂಬಿಮಾಳ್ಪನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಡೊಂಬಿಯವರು ( 2 , 2 )
ಡೊಂಬಿಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಡೊಂಬೆ ( 1 , 1 )
ಡೊಂಬೆತನದಿದೂರ್ವಾಸಬರೆ ( 1 , 1 )
ಡೊಂಬೆಯಿಂದದೂರ್ವಾಸಶಪಿಸಲಾಗಿಬೆಂಬಿಡದಲೆ ( 1 , 1 )
ಡೊಂಬೆಯಿಂಬ ( 1 , 1 )
ಡೊಲೊತ್ಸವದಿ2 ( 1 , 1 )
ಡೊಳ್ಳತುಂಬುವದಕೆ ( 1 , 1 )