ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಓಡ್ಯಾಡೆಅತಿ ( 1 , 1 )
ಓಡ್ವಿ ( 1 , 1 )
ಓಡ್ಹೋಯ್ತವ್ವ ( 1 , 1 )
ಓಣಿ ( 1 , 1 )
ಓಣಿಯ ( 1 , 1 )
ಓಣಿಯಲಿ ( 2 , 1 )
ಓಣಿಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಓಣ್ಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಓತ ( 2 , 1 )
ಓತಪ್ರೋತದಿ ( 1 , 1 )
ಓತಪ್ರೋತನಿರುವ ( 1 , 1 )
ಓತಪ್ರೋತಮಹೇಶ ( 1 , 1 )
ಓತಿ ( 1 , 1 )
ಓತಿಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಓತಿರುವ ( 1 , 1 )
ಓತು ( 4 , 3 )
ಓದಗಿಸಿಕಾಯೋ ( 1 , 1 )
ಓದಗಿಸಿದಿಮಂದಗಮನೆಯರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಓದಗಿಸೋ ( 1 , 1 )
ಓದದ ( 2 , 2 )
ಓದದಂಥ ( 1 , 1 )
ಓದದವನವಿದ್ಯೆಏತಕೊ ( 1 , 1 )
ಓದದು ( 1 , 1 )
ಓದದೆ ( 1 , 1 )
ಓದದೇನೆ ( 1 , 1 )
ಓದದ್ದೋದಬೇಕೊ ( 1 , 1 )
ಓದನ ( 2 , 2 )
ಓದನಕ ( 1 , 1 )
ಓದನಕಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಓದನಕಾಗಿಕಾಡಿಗೊಪ್ಪಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಓದನಕೆ ( 1 , 1 )
ಓದನದ ( 1 , 1 )
ಓದನರಿಯದ ( 1 , 1 )
ಓದನವನು ( 1 , 1 )
ಓದನವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಓದನವೀಯದೆ ( 1 , 1 )
ಓದನವು ( 1 , 1 )
ಓದನವೆಂತೆನೆ ( 1 , 1 )
ಓದನಾದರು ( 1 , 1 )
ಓದಬಹುದು ( 1 , 1 )
ಓದಬೇಕೋ ( 1 , 1 )
ಓದಲರಿಯದ ( 1 , 1 )
ಓದಲಿನ್ನರಿಯೆನೊ ( 1 , 1 )
ಓದಲಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಓದಲಿಲ್ಲವೋ ( 1 , 1 )
ಓದಲು ( 2 , 2 )
ಓದಲೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಓದಲೇಕೋ ( 1 , 1 )
ಓದಲ್ಯಾಕೋ ( 1 , 1 )
ಓದಲ್ಲ ( 1 , 1 )