ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನ್ಯಾಯವೇನೈ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯವೇನೊ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯವೇನೋ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯವೇಯೆಂದರುಹಲಾ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯವೊ ( 3 , 3 )
ನ್ಯಾಯವೋ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದಿ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯಸುಧಾಗ್ರಂಥ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯಸುಧಾಮಂಗಳ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯಭಿ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯಾ ( 3 , 2 )
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯಾಮೃತ ( 8 , 6 )
ನ್ಯಾಯಾಮೃತಧಾರೆಯ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯಾಮೃತಭೂಸುರರ್ಗಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯಾಮೃತವ ( 2 , 2 )
ನ್ಯಾಯಾಮೃತವನು ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯಾಮೃತಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯಾರ್ಜಿತ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾರಿಗೆಂದುತ್ತರ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾರಿಗೊರೆವೆ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾರೆಂಬುದನೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾವ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾವನು ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾವಳ ( 5 , 3 )
ನ್ಯಾವಳದ ( 2 , 2 )
ನ್ಯಾವಳವಾಯಿತು ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾವಳಹಾರ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾವಳಾ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಶಿ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಸ ( 5 , 5 )
ನ್ಯಾಸಗೈದಿಹೆನುಪರಮ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಸತ್ವ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಸದಿಂ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಸಮಾಡಿದೆ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಸವ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಸವಂತೆ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಸವನು ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಸವೇ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಸಶಿರೋಮಣಿಯೆ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಸಾಚ್ಯುತ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಸಿ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಸಿಯೆನಿಸಿದರೇನು ( 1 , 1 )
ನ್ಯುವತಿಯೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ನ್ಯೂ ( 1 , 1 )
ನ್ಯೂನ ( 7 , 3 )
ನ್ಯೂನಕಾಳಿಂದಿ ( 1 , 1 )