ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪ್ರೇಮದಾಟಾ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಾನೀಕದಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಾಸರ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಾಳೆನ್ನೊಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿ ( 176 , 55 )
ಪ್ರೇಮದಿಕೊಡುವನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಗರೆಯುವ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿತಿಂದ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದ ( 33 , 22 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದಕರುಣಿಸುವವನೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದಕ್ಷಯವನಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದಚ್ಯುತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದಜೌನಾಗಳೆ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದದ್ಧರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದನಿಖಿಳ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದಭಾರತಿಇಳಿದಳು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದರ್ಚಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದರ್ಪಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಂಕರಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದಲರ್ಪಿಸಲಿಹರೊ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ( 52 , 27 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿಯೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿಸೋಮಶೇಖರ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೀ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೆ ( 3 , 2 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೈವರು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದವರಿಗೆಲ್ಲಮುಕ್ತಿಯನೀವ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದಾ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದಾತ್ಮದುನ್ನತಿಯುಪತಿಯ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದಾಲಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದಿತ್ತಿರಲು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದಿತ್ತು ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದಿವಳ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದುಣಿದ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದುಮೆಗರುಹಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದೆರಗಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದೊಂದಿಸುವೆ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದೊಪ್ಪುತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದೊಯ್ದ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದೊರೆದೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದೊಲಿದು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದೋದಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದ್ವಿದ್ಯವ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿಂದ್ವೊಲಿವೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿನಂಬಿಹೆನೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಿನಿತ್ತನಮ್ಮ ( 1 , 1 )