ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಯೊಡಗೂಡಿ ( 1 , 1 )
ಯೊಡತಿ ( 1 , 1 )
ಯೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಯೊಡನೈಗೂಡಿ ( 1 , 1 )
ಯೊಡಲೊಳು ( 1 , 1 )
ಯೊಡೆಯನ ( 1 , 1 )
ಯೊಡೆಯನು ( 1 , 1 )
ಯೊತ್ತು ( 1 , 1 )
ಯೊಂದಿತ್ತರೆ ( 1 , 1 )
ಯೊಂದಿವಕೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಯೊಧರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಯೊನ್ನೊಳಿನಿತು ( 1 , 1 )
ಯೊಪಯೋನಿಧಿಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಯೊಳ ( 1 , 1 )
ಯೊಳಗ ( 1 , 1 )
ಯೊಳಗಿನ್ನುಕನಿಯಾದ ( 1 , 1 )
ಯೊಳಗಿರುವಾಸೆಯನು ( 1 , 1 )
ಯೊಳಗಿಹ ( 1 , 1 )
ಯೊಳಗಿಳೆಯನು ( 1 , 1 )
ಯೊಳಗೆ ( 7 , 6 )
ಯೊಳಗೆರಡು ( 1 , 1 )
ಯೊಳನುದಿನ ( 1 , 1 )
ಯೊಳಾಡುವದು ( 1 , 1 )
ಯೊಳಿಪ್ಪಾಖ್ಯಾನ ( 1 , 1 )
ಯೊಳಿರುವ ( 1 , 1 )
ಯೊಳಿರುವಳು ( 1 , 1 )
ಯೊಳು ( 7 , 5 )
ಯೊಳುನೆನೆಯುವುದೆ ( 1 , 1 )
ಯೊಳುಮೀನನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಯೊಳೆನಗಾಕಾಶದೊಳೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ಯೊಳೊರಗಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಯೊಳ್ಪೆಸರಾದ ( 1 , 1 )
ಯೋ ( 3 , 3 )
ಯೋ- ( 2 , 2 )
ಯೋ-ಗದಲಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ ( 102 , 34 )
ಯೋಗ- ( 1 , 1 )
ಯೋಗಅ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಅನುಕೂಲಿಸುವುದೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಅಮಿತಸುಕೃತಭೋಗಪೂಗ3ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಸನ್ನುತಮತಧೈರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಕರುಣಿಸು ( 1 , 1 )
ಯೋಗಕೃತು ( 1 , 1 )
ಯೋಗಕೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಕೊಲಿಯದಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಕ್ಕೆ ( 2 , 2 )
ಯೋಗಕ್ಕೆಈ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಕ್ಕೆಸಮನಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ( 6 , 5 )
ಯೋಗಕ್ಷೇಮಭಾರ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಕ್ಷೇಮವ ( 1 , 1 )