ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪ್ರೀನಾ3 ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಮದಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯ ( 103 , 31 )
ಪ್ರೀಯ6 ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯಕಮಲದಳ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯಕರಾದೀತು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯಕವಿಕುಲ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯಕೃಪೆಗೈದು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯಗೆ ( 5 , 3 )
ಪ್ರೀಯಜೀವ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯತಮ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯದಲಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯದಿಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯದಿಂದಲಿ ( 3 , 2 )
ಪ್ರೀಯಧೀವರನೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯನ ( 3 , 3 )
ಪ್ರೀಯನಾ ( 10 , 1 )
ಪ್ರೀಯನಾ3 ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯನಾಕರ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯನಾಗಿಯು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯನಿಗೇ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯನಿರ್ಮಲ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯನೀಗೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯನೀಚೋಚ್ಛ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯನು ( 3 , 2 )
ಪ್ರೀಯನೆ ( 8 , 8 )
ಪ್ರೀಯನೆಣಿಸದಿರದ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯನೆಮುನಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯನೆಶೌರಿಯ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯನೇ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೀಯನೋವು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯಪರಮಪಾವನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯಪಾವನ್ನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯಪಿಂಡಾಂಡದೊಳಗಿರುವ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯಪುರುಷ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯಪ್ರಾಕ್ಕುಕರ್ಮವ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯಬೋಧಿಸೀ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯಭೇದಾಗಮಜ್ಞಾನಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯರ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೀಯರವೃಂದಾವನವ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯರಾದ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯರಾದಿರೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯರಾಮಪದಾಬ್ಜಮಧುಕರ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯರಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯರು ( 2 , 2 )