ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ವಂಖಿ ( 1 , 1 )
ವಖಿಲಮಂ ( 1 , 1 )
ವಖ್ಖಣಿಸುವ ( 1 , 1 )
ವಂಗ ( 4 , 4 )
ವಂಗಗುಣ ( 1 , 1 )
ವಗತನವ ( 1 , 1 )
ವಗದಿಟ್ಟಿಗೆಲಿ ( 1 , 1 )
ವಂಗದಿಂದ ( 1 , 1 )
ವಗಧಾಂ ( 1 , 1 )
ವಂಗನೆ ( 1 , 1 )
ವಂಗಲಂ ( 1 , 1 )
ವಗಲದೆ ( 1 , 1 )
ವಂಗಲ್ಸೀ ( 1 , 1 )
ವಂಗವ ( 1 , 1 )
ವಂಗೀಕರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ವಗುಣಗಳೆಣಿಸದಿರ ( 1 , 1 )
ವಗುಣಗಳೆಣಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ವಗುರು ( 1 , 1 )
ವಗೆದ ( 1 , 1 )
ವಗೆದು ( 3 , 2 )
ವಗೆದೆಅಸುರಗ ( 1 , 1 )
ವಗೆವನು ( 1 , 1 )
ವಗ್ಗರಣೆ ( 1 , 1 )
ವಗ್ದುರಿತಗಳ ( 1 , 1 )
ವಂಗ್ಯಾವೆ ( 1 , 1 )
ವಘಡಿಸೀ ( 1 , 1 )
ವಚÀನವನು ( 1 , 1 )
ವಂಚÀನಿಲ್ಲದಾಯಿತು ( 1 , 1 )
ವಂಚಕ ( 6 , 6 )
ವಂಚಕÀ ( 1 , 1 )
ವಂಚಕಗೆ ( 1 , 1 )
ವಂಚಕತನದಲಿ ( 1 , 1 )
ವಂಚಕನಾಗದೆ ( 1 , 1 )
ವಂಚಕನಾದರೆ ( 1 , 1 )
ವಂಚಕನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ವಂಚಕನು ( 1 , 1 )
ವಂಚಕನೆ ( 4 , 4 )
ವಂಚಕನೆಂದು ( 1 , 1 )
ವಂಚಕನೆನಿಸಿದವನಾ1 ( 1 , 1 )
ವಂಚಕರ ( 4 , 4 )
ವಂಚಕರಿಗೆಯಂದೆನಿಸುವರಾರೇ ( 1 , 1 )
ವಂಚಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ವಂಚಕರು ( 2 , 2 )
ವಚನ ( 60 , 31 )
ವಚನಕ ( 1 , 1 )
ವಚನಕಾಗಿ ( 1 , 1 )
ವಚನಕಾಯ್ದೆ ( 2 , 1 )
ವಚನಕೆ ( 9 , 7 )
ವಚನಕೆಕೋಪಿಸದಲೆ ( 1 , 1 )
ವಚನಕೊಟ್ಟು ( 1 , 1 )