ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಯಜ್ಞೋಪವೀತದಿಂದತೊಡೆದ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞೋಪವೀತವೀವೆನೊ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಷವ ( 1 , 1 )
ಯಂಟಾಯುಧ ( 1 , 1 )
ಯಂಟು ( 1 , 1 )
ಯಂಟೆಂಟು ( 1 , 1 )
ಯಂಟೆಂಟೆರಡರ ( 1 , 1 )
ಯಂಟೆಂಟೆರಡು ( 1 , 1 )
ಯಂಟೆಂಟೆರಡುನಾಲ್ಕು ( 1 , 1 )
ಯಡ ( 1 , 1 )
ಯಡಕೆಲೆ ( 1 , 1 )
ಯಡಗೋದಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಯಡದ ( 1 , 1 )
ಯಡಬಲ ( 1 , 1 )
ಯಡಬಲದ ( 1 , 1 )
ಯಡಬಲದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಯಡಬಲದಲ್ಲಿಕೋಚು ( 1 , 1 )
ಯಡಬಲದಿ ( 2 , 2 )
ಯಡರುಗಳ ( 1 , 1 )
ಯಡರುಗಳನು ( 1 , 1 )
ಯಡವುತ ( 1 , 1 )
ಯಡಹಿನಿ ( 1 , 1 )
ಯಡಹಿಯೊ ( 1 , 1 )
ಯಡಿಯಡಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಯಡಿಯಾತಪ್ಪಾದು ( 1 , 1 )
ಯಡಿಹಾಯ್ದು ( 1 , 1 )
ಯಡೆ ( 1 , 1 )
ಯಡ್ಡೆಸಾರ್ಥಕವಾಗುವಮಾರ್ಗಕಾಣಲಿಲ್ಲನರಜನ್ಮಕೆ ( 1 , 1 )
ಯಣ ( 3 , 2 )
ಯಣಕವೇ ( 1 , 1 )
ಯಣಕಿಂಕರ ( 2 , 2 )
ಯಣನ ( 1 , 1 )
ಯಣನನುಗ ( 1 , 1 )
ಯಣನೆ ( 1 , 1 )
ಯಣನೊಬ್ಬನೆ ( 1 , 1 )
ಯಣಭಗಿನಿ ( 1 , 1 )
ಯಣಿಗಾಣದ್ಹಾಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಯಣುಗನ ( 1 , 1 )
ಯಣ್ಣನ ( 1 , 1 )
ಯಣ್ಣಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಯಣ್ಣೆಕಾಣದು ( 1 , 1 )
ಯತನ ( 4 , 3 )
ಯತನವಿಲ್ಲದೆ ( 2 , 2 )
ಯತನವೇನೋವಿಪುಳ ( 1 , 1 )
ಯತನಿಲ್ಲದಲೆ ( 1 , 1 )
ಯತಮಾದ ( 1 , 1 )
ಯತಮಾನಸ ( 1 , 1 )
ಯಂತಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಯಂತಾದರು ( 1 , 1 )
ಯತಾಳಿ ( 1 , 1 )