ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮಂಕುವನು ( 1 , 1 )
ಮಂಕುಹರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಮಂಕುಹರಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಮಂಕುಹರಿಸುಜ್ಞಾನ ( 1 , 1 )
ಮಂಕುಹರೆ ( 1 , 1 )
ಮಂಕುಹೆಣ್ಣೆಂದು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕÀಳುಗಂಡಉಳಿದ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಮಾರಿ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಮಾರಿಮಗನುಂಟು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಮಾರಿಯಂದದಿ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಮಾರ್ಯೆಂದೆನ್ನಬಾರದೆ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳ ( 119 , 44 )
ಮಕ್ಕಳಗಲರೆಂದೆದಿಗು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳತಿದ್ದಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಂತೆ ( 3 , 3 )
ಮಕ್ಕಳಂತೆಸುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಂತ್ರಿ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಂದದಲಿ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಂದದಿ ( 2 , 2 )
ಮಕ್ಕಳನ ( 2 , 2 )
ಮಕ್ಕಳನಗಲಿ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳನಳಿಸುವರದೇ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳನಾ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳನಿರಗೊಡನು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳನು ( 16 , 12 )
ಮಕ್ಕಳನುತಾನು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳನೂ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳನೆ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳನೆಲ್ಲ ( 9 , 5 )
ಮಕ್ಕಳನೊದರುವರು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳನ್ನ ( 3 , 3 )
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ( 3 , 3 )
ಮಕ್ಕಳನ್ನುಪ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳನ್ನೊಡಗೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳನ್ಹಡೆದು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳರ್ಥಿಯ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಲಾಲಿ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಲಿಹರಿಮಹಿಮೆ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಸೆರೆಯೊಳಗಿಕ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಾ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಾಗ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಾಗಲೆ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಾಗುವಾಶಾ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಾಟ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಾಟ2 ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಾಟಕಿಯ ( 1 , 1 )