ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಜಗಜ್ಜಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜಟ್ಟಿಜಗಜ್ಜಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜಟ್ಟೀ-ವೇದಾಂತರಸಗಳ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜನಕ ( 2 , 2 )
ಜಗಜ್ಜನನಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜನನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜನನಿಯಾಗಿಹರಿನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜನನಿಯು ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜನರ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜನಾದಿಕರ್ತ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ( 2 , 2 )
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕರ್ತ ( 9 , 1 )
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕರ್ತಅಜಭವಾದಿಗಳಿಂದಸೇವ್ಯಶ್ರೀನರಹರಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕರ್ತಜಯ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕರ್ತನರ-ಹರಿಗೆ ( 2 , 1 )
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕರ್ತನು ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣನೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಪತೇ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದ್ಯಖಿಲೈಕ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾಧಿಕಾರಣನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜಾಡ್ಯಹರ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜಾಲ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜೀವ ( 2 , 2 )
ಜಗಜ್ಜೀವನ ( 5 , 5 )
ಜಗಜ್ಜೀವನಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜೀವನಧಾಮ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜೀವನನೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜೀವನವಿದೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಜೀವರು ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಯೋತಿ ( 3 , 1 )
ಜಗಜ್ಯೋತಿಯಎಡಬಲದೊಳಗಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಜಗಜ್ಯೋತಿಯನುಪಿಡಿದಿರಲು ( 1 , 1 )
ಜಗತ ( 2 , 1 )
ಜಗತಃಪತಿ ( 1 , 1 )
ಜಗತಾತ ( 1 , 1 )
ಜಗತಿ ( 1 , 1 )
ಜಗತಿಗೂರಿ ( 1 , 1 )
ಜಗತಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಜಗತಿದು ( 1 , 1 )
ಜಗತಿಧನ್ಯನ ( 1 , 1 )
ಜಗತಿಧರ ( 1 , 1 )
ಜಗತಿಪೂರ್ಣಭಯಹರ ( 1 , 1 )
ಜಗತಿಯ ( 2 , 2 )
ಜಗತಿಯನೆತ್ತದ ( 1 , 1 )
ಜಗತಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಜಗತಿಯುದ್ಧರಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಜಗತೀ ( 2 , 2 )
ಜಗತೀಗೆಹದುಳದಿ ( 1 , 1 )
ಜಗತೀತಳದಿ ( 2 , 2 )
ಜಗತೀನೊಳಗೆ ( 1 , 1 )