ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಜಗಕೇನಿರ್ಮಮದ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೊಬ್ಬನೇ ( 1 , 1 )
ಜಗಕ್ಕಿಂತ ( 1 , 1 )
ಜಗಕ್ಕಿಲ್ಲೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಜಗಕ್ಕೆ ( 3 , 2 )
ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ( 3 , 3 )
ಜಗಕ್ಷಣ ( 1 , 1 )
ಜಗಕ್ಹಿರಿಯಅದ್ವೈತಶಾಸ್ತ್ರದ ( 1 , 1 )
ಜಗಖರ್ಪರ ( 1 , 1 )
ಜಗಖ್ಯಾತ ( 1 , 1 )
ಜಗಖ್ಯಾತನಾ ( 1 , 1 )
ಜಗಖ್ಯಾತನಾದೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಗದಂತರ್ಯಾಮಿಯನಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಜಗಗಧೀಶ ( 1 , 1 )
ಜಗಗರುವವ ( 1 , 1 )
ಜಗಗರ್ಭಾಕೃತಗೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಗಳ ( 14 , 11 )
ಜಗಂಗಳಘಂಗಳ ( 1 , 1 )
ಜಗಂಗಳಚಿಂತೆಯ ( 1 , 1 )
ಜಗಂಗಳನಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಜಗಂಗಳನು ( 1 , 1 )
ಜಗಂಗಳನುದರದಲಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಗಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಗಳಾ ( 2 , 2 )
ಜಗಂಗಳಾಂತರಂಗಗೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಗಳಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಜಗಗಳಿರದಂದು ( 1 , 1 )
ಜಗಗಳಿರಲೂ ( 1 , 1 )
ಜಗಂಗಳು ( 2 , 2 )
ಜಗಂಗಳೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಗಳೊಳು ( 1 , 1 )
ಜಗಂಗಳ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಗುರು ( 1 , 1 )
ಜಗಚಕ್ಷುವೆನಿಸಿದನೂ ( 1 , 1 )
ಜಗಚೇಷ್ಟಕ ( 1 , 1 )
ಜಗಚೇಷ್ಟಪ್ರದ ( 1 , 1 )
ಜಗಚೇಷ್ಠಾ ( 1 , 1 )
ಜಗಚ್ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಚ್ಚರಾಚರಪೋಷಕಾಧಾರಕ ( 1 , 1 )
ಜಗಚ್ಚರಿಯಮ್ಮಹೆಗಲ ( 1 , 1 )
ಜಗಚ್ಚೇಷ್ಟಾಪ್ರದಾಯಕ ( 1 , 1 )
ಜಗಜಗ ( 2 , 2 )
ಜಗಜಗಿಸುವ ( 5 , 3 )
ಜಗಜಟ್ಟಿ ( 26 , 13 )
ಜಗಜಟ್ಟಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಜಗಜಟ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲರ ( 1 , 1 )
ಜಗಜಟ್ಟಿಯಂತಿರುವನು ( 1 , 1 )
ಜಗಜಟ್ಟಿಯಂತಿರುವನುದಿಟ್ಟನಿವನವನ ( 1 , 1 )
ಜಗಜಟ್ಟಿಯಾದಿಕೇಶವ ( 1 , 1 )
ಜಗಜಟ್ಟಿಯು ( 1 , 1 )