ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಗಂಗೆಯನು ( 12 , 11 )
ಗಂಗೆಯನುತುಂಬಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಯನೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಯನೊಲಿಸಿಹನ್ಯಾರೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಯನ್ನು ( 2 , 2 )
ಗಂಗೆಯಪಡೆದ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಯಪೆತ್ತ ( 3 , 3 )
ಗಂಗೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಯಾ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಯಾಗುವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಯಾತ್ರೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಯಾದಳು ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಯಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಯು ( 10 , 8 )
ಗಂಗೆಯುದಕದಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಯುದಿಸಿದುಂಗುಟದ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಯೂಸೇರುವರೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಯೊಡಗೂಡ್ದ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಯೊಲು ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಯೊಳಿಹ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಯೊಳು ( 2 , 1 )
ಗಂಗೆಯೊಳ್ ( 2 , 2 )
ಗಂಗೆಲಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಹರಿಪಾದತೀರ್ಥವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಗಂಗೇ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೇಂದುಮೌಳೇ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೋತ್ತಮಾಂಗಗೆ ( 2 , 2 )
ಗಂಗೋತ್ತಮಾಂಗಾ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೋತ್ತುಮಾಂಗ ( 2 , 2 )
ಗಂಗೋದಕ ( 2 , 2 )
ಗಂಗೋದಕಗಳೆರೆಯುತ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೋದಕದ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೋದಕದಲಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೋದಕದಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೋದಕದೊಳು ( 1 , 1 )
ಗಂಗೋದಕವ ( 1 , 1 )
ಗಗ್ಗರಿಪಾಡಗ ( 1 , 1 )
ಗಗ್ಗರಿಯ ( 1 , 1 )
ಗಗ್ರಜನೆನಿಸಿಹೆ ( 1 , 1 )
ಗಗ್ರ್ಯಾಚಾರ್ಯರುನಿರೂಪ ( 1 , 1 )
ಗಘ್ರ್ಯಪಾದ್ಯವನಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಗಂಚಲ ( 1 , 1 )
ಗಚ್ಚರಿತವಂದಲ್ಲವೆ ( 1 , 1 )
ಗಚ್ಚಿಕಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಗಜ ( 49 , 22 )
ಗಜ- ( 2 , 2 )
ಗಜ-ಚರ್ಮಾಂಬರಧರ ( 1 , 1 )
ಗಜಕಂಕುಶಾಂಕಿತ ( 1 , 1 )
ಗಜಕರ್ಣ ( 1 , 1 )
ಗಜಕಾಲ್ವಿಡಿದ ( 1 , 1 )