ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲರು ( 3 , 3 )
ಋಷಿಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗಳ್ಯಾಗವ ( 2 , 1 )
ಋಷಿಗಾಧೇಯು ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗಾನಪ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗೆ ( 4 , 4 )
ಋಷಿಗೊಲಿದುತನ್ನನ್ನು ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗೌತಮ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗ್ವರವಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಚರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಜ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಜನ ( 3 , 3 )
ಋಷಿಜಾ ( 1 , 1 )
ಋಷಿದೈವ ( 1 , 1 )
ಋಷಿನಾಮಧೇಯನೆ ( 1 , 1 )
ಋಷಿನಾರದ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಪತ್ನಿ ( 3 , 2 )
ಋಷಿಪತ್ನಿಯ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಪತ್ನಿಯರ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಪತ್ನಿಯಹಲ್ಯೋ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಪತ್ನಿಯಾದಳುನೀ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಪತ್ನೇರನೆ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಪಿತೃ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಪುಂಗಸಹಿತ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಪುತ್ರ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಪುತ್ರನಂದು ( 1 , 1 )
ಋಷಿಪುತ್ರರು ( 1 , 1 )
ಋಷಿಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಭಕ್ತಿಯು ( 1 , 1 )
ಋಷಿಮಖ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಮಂಡಲವನು ( 1 , 1 )
ಋಷಿಮಾರ್ಗದಲಿ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಮುಖ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಮುಖಕಾಯ್ದ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಮುನಿ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಮುನಿಗಳು ( 2 , 2 )
ಋಷಿಮುನಿಗೋತ್ರ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಮುನಿವರರ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಮೂಲಯೆಂದು ( 1 , 1 )
ಋಷಿಯ ( 8 , 8 )
ಋಷಿಯಜ್ಞ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಯಂದಮಾಗಿಹುದೆ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಯನು ( 2 , 2 )
ಋಷಿಯರ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಯಹುದೆ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಯಾಗವ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಯಾಗವ್ಯಾಜೆ ( 1 , 1 )