ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒಲುಮೆಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಒಲುಮೆಯಿಂದ-ನಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಒಲುಮೆಯಿಂದಎರಗುವರ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಲುಮೆಯಿಂದಬಂದು ( 1 , 1 )
ಒಲುಮೆಯಿಂದಮಲಿನರನ್ನು ( 1 , 1 )
ಒಲುಮೆಯಿಂದಮಹಿಯೊಳೆಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಒಲುಮೆಯಿಂದಲಿ ( 3 , 3 )
ಒಲುಮೆಯಿಂದಲುದಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಒಲುಮೆಯಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಒಲುಮೆಯು ( 1 , 1 )
ಒಲುಮೆಯುಳ್ಳ ( 2 , 1 )
ಒಲುಮೆಯೊಂದಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಒಲುಮೆಯೊಂದಿರಲಿಕ್ಕೆತಾಪಗಳಾವೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಲುಮೆಲಿವರ ( 1 , 1 )
ಒಲುಮೆವುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಒಲುಮ್ಯಾಯಿತುಇನ್ನಾದರೆಚ್ಚರಿತು ( 1 , 1 )
ಒಲುಮ್ಯೆನಗಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಒಲುವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಒಲುವನೆ ( 1 , 1 )
ಒಲುವಾಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಲುವಿನಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಲುವ್ಹಾಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಲೆ ( 3 , 3 )
ಒಲೆಗುಂಡ ( 1 , 1 )
ಒಲೆಗುಂಡು ( 1 , 1 )
ಒಲೆಗೆ ( 2 , 2 )
ಒಲೆಗೋಡೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಲೆದಾಡಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಒಲೆಯ ( 3 , 3 )
ಒಲೆಯನೀಗ ( 1 , 1 )
ಒಲೆಯಲಿಸೋಸುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಒಲೆಯುಂಟವ್ವಗುಡಲು ( 1 , 1 )
ಒಲೆಯುತ ( 2 , 2 )
ಒಲೆಯುತಿಪ್ಪಪುಷ್ಕಲ ( 1 , 1 )
ಒಲೆಯುನಂದದ ( 1 , 1 )
ಒಲೆಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಲೆವ ( 2 , 2 )
ಒಲೆವುತ ( 1 , 1 )
ಒಲೆವುತಿರುತಿರೆಮುರುಗು ( 1 , 1 )
ಒಲೆವುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಒಲೆಸದೆ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಪಕಾಯಳೆ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಪಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಮೆಯಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲ ( 7 , 6 )
ಒಲ್ಲದಜನಕತಿದೂರ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲದಜನಕತಿದೂರಬಲ್ಲವವೇದವೇದಾಂತದಸಾರಖುಲ್ಲದನುಜ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲದಂಥ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲದನಾದರೆ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲದು ( 2 , 2 )